مقاله درمورد همبستگی پیرسون و تیپ های شخصیتی

دانلود پایان نامه

مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری
B انحراف معیار Beta
ثابت 13/5 22/7
71/0 48/0
اصلاح گرا 13/0- 20/0 23/0- 68/0- 49/0
یاری دهنده 15/0- 20/0 29/0- 77/0- 44/0
عمل گرا 02/0- 20/0 04/0- 13/0- 90/0
فردگرا 03/-0 20/0 06/0- 18/0- 86/0
ادامه جدول(4-7): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی
مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری
B انحراف معیار Beta
محقق 17/0- 20/0 27/0- 83/0- 41/0
وفادار 16/0- 20/0 27/0- 78/0- 43/0
کلیت گرا 09/0- 20/0 17/0- 46/0- 65/0
چالش طلب 18/0- 20/0 34/0- 89/0- 38/0
مسالمت جو 12/0- 20/0 20/0- 60/0- 55/0
نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون جدول 4-7 نشان می دهد که ضریب رگرسیون برای هیچ یک از تیپ های شخصیتی معنی دار نیست و آن ها نتوانستند وارد معادله ی رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی شوند.
3) بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و استفاده از راهبرد بررسی وب سایت سازمان ها، رابطه ساده و چندگانه وجود دارد. در جدول4-8 ضریب همبستگی پیرسون بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد کاریابی بررسی وب سایت سازمان ها که یکی از راهبردهای کاریابی است مورد بررسی قرار می گیرد:
جدول (4-8): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد بررسی وب سایت سازمان ها
نام متغیر ضریب همبستگی سطح معناداری
اصلاح گرا 022/0 705/0
یاری دهنده 025/0- 666/0