مقاله درمورد نیاز به عزت نفس و آزادی و مسئولیت

دانلود پایان نامه

شخصیت انسان در تعامل بین فرد و جامعه بهتر شناخته می شود. انسان ها در عین تلاش برای آزادی، خواهان ارتباط با دیگران هستند. برای از بین بردن تنهایی پنج جهت گیری وجود دارد: 1-پذیرا بودن یا اتکا به حمایت عوامل خارجی 2-استثمار دیگران 3-احتکار: امنیت مساوی با کسب مالکیت است. 4-بازاریابی: ارزش افراد و اشیا به مقدار پولی است که دارند. 5-مولد: فرد سالم که برای استفاده از توانایی فردی و بهبودی جامعه تلاش می کند. فرام این پنج مورد را به عنوان نیازهای پنج گانه مطرح می کند. وی معتقد است براساس نیازهای جامعه، ما همانی هستیم که باید باشیم(سیاسی،1384).
2-1-2-5 نظریه ی اریکسون
اریکسون معتقد است شخصیت طبق اصول ژنتیکی تکامل می یابد. اریکسون رشد شخصیت را برحسب کل عمر توصیف می کند و بحران هایی را بیان می نماید که باید حل شوند و هر بحران نقطه ی عطفی است که فرد می تواند در آن پیش روی یا پس روی داشته باشد. شخصیت در مراحل مختلف به طور وسیع و گسترده در تعامل اجتماعی و طی هشت مرحله رشد می یابد شامل: اعتماد در مقابل بی اعتمادی، اعتماد در مقابل شک و تردید، ابتکار در مقابل احساس گناه، سعی و کوشش در برابر حس حقارت، هویت در برابر بی هویتی، صمیمیت در برابر انزوا، بارآوری در مقابل رکود و بی حاصلی و یکپارچگی در مقابل سرخوردگی(کری،1973، ترجمه سید محمدی،1387).
2-1-2-6 نظریههای پدیدار شناختی
2-1-2-6-1 نظریهی راجرز
راجرز معتقد است که فرد با یک توانایی بالقوه متولد می شود که به طور فطری نیاز به شکوفا شدن دارد یعنی باید تبدیل به فعل شود و فرد در جهت آن تلاش می کند. اگر والدین کودک خود را بدون هیچ قید و شرطی بپذیرند و به او احترام بگذارند و توجه نمایند، او قادر می شود تا توانایی های بالقوه اش را به فعلیت برساند و چنان چه والدین شرایط ارزشی برای کودک قرار دهند و توجه بی قید و شرط نداشته باشند، این شرایط بخشی از ادراک خویشتن و عزت نفس فرد خواهد شد(آلن،1979، ترجمه جمالفر،1373).
2-1-2-6-2 نظریهی مزلو
فرد به صورت فطری دارای یک سری نیاز است که این نیازها منبع انگیزش اوست و ارضای آن ها موجب خودشکوفایی می گردد. این نیازها به صورت سلسله مراتب هفت گانه هستند شامل: نیازهای فیزیولوژیک، نیاز به امنیت، نیاز به عشق و تعلق، نیاز به عزت نفس، نیاز شناختی، نیاز زیبا شناسی و نیاز به خودشکوفایی (شولتس،1972، ترجمه خوشدل،1366).
2-1-2-6-3 نظریهی کلی
انسان در پی افزایش شناخت خود برای کشف ناشناخته هاست. در فرآیند تلاش برای شناخت ناشناخته ها فرد فرضیه ها و سازه هایی می سازد که هسته ی اصلی شخصیت او را شکل می دهند. درک واقعیت بستگی به سازه های فرد دارند. بنابراین سازه ها معنای ذاتی ندارند و منحصر به فرد هستند که می توانند با سازه های دیگران هماهنگ شوند. کلی معتقد است چون هر فردی سازه هایش را خودش می سازد؛ مسئولیت سرنوشتش به دست خودش است(شاملو، 1388).
2-1-2-7 نظریههای وجودی(فرانکل و رولومی)
براساس دیدگاه وجودی جنبه های اساسی شرایط انسان عبارتند از:
1-توانایی فرد برای خودآگاهی: توانایی برای فکر کردن و تصمیم گرفتن است.
2-آزادی و مسئولیت: یعنی ما برای انتخاب نحوه ی زندگی خود آزادی داریم ومسئول انتخاب خود هستیم.
3- تلاش برای هویت و برقراری رابطه با دیگران: فرد دوست دارد منحصر به فرد بودن خود را حفظ کند و در عین حال با دیگران نیز رابطه برقرار نماید.
4-جستجو برای معنا: ویژگی بارز انسان تلاش برای درک معنا و هدف در زندگی است.
5- اضطراب به عنوان شرط زیستن: آگاهی از آزادی و مسئولیت موجب اضطراب وجودی می شود که خصوصیت بنیادی انسان است. با فکر کردن به این که موجودی فانی هستیم و می میریم، اضطراب تشدید می شود و باید یک زندگی با معنا و با هدف بسازیم. اضطراب نتیجه ی اجتناب ناپذیر رویارویی با مرگ، آزادی، انزوای وجودی و بی معنایی است.
6-آگاهی از مرگ و نیستی: که طبق نظر وجودگراها به زندگی معنا می دهد و منبع علاقه به زندگی و خلاقیت است. فرام اعتقاد دارد، انسان مسئول شکوفا ساختن کلیه ی امکاناتی است که آن را دارد(هاشمیان،1377).
2-1-2-8 رویکردهای خلقی(شلدن و کرچمر)
فرم بدنی هر انسان با فرم روانی او موازی است یعنی ویژگی های جسمی بر رفتار موثر هستند.کرچمر براساس مشاهدات خود سه نوع ساختمان بدنی را مشخص کرد: پیک نیک یا افراد چاق، اتلتیک یا عضلانی، استنیک یا لاغر. حالت های دیگر بدنی به عنوان بی قواره نام گرفتند. کرچمر با مشاهده ی بیماران روان پریش مطرح کرد که افراد پیک نیک غالبا به عنوان شیدا-افسرده و افراد دو تیپ دیگر به عنوان اسکیزوفرن شناخته می شوند. شلدن نیز همچون کرچمر افراد را براساس فرم بدنی به سه دسته تقسیم می کند: اندومورفی افرادی با اندام مدور و نرم، مزومورفی ها افرادی عضلانی اند، اکتومورفی که بلند و باریک هستند. شلدن برای هر گروه مجموعه ای از صفات شخصیتی را ذکر می کند(سیاسی،1384،آلن،1979، ترجمه جمالفر،1373).
2-1-2-9 نظریات صفات
2-1-2-9-1 آلپورت