مقاله درمورد مفاهیم و اصطلاحات و تیپ های شخصیتی

دانلود پایان نامه

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی رابطه ساده و چندگانه بین راهبردهای کاریابی و تیپ های شخصیت اینوگرام در دانشجویان دانشگاه اصفهان بود. روش پژوهش کمی و همبستگی است. در این پژوهش برای انتخاب نمونه از نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم استفاده گردیده است. برای تعیین تیپ های شخصیت از پرسشنامه تیپ های شخصیتی اینوگرام استفاده گردید که از روایی و پایایی لازم برخوردار است. برای سنجش راهبردهای کاریابی نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که در آن 10 راهبرد کاریابی بررسی شد. روایی این پرسشنامه به تایید متخصصان رسید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss تحلیل گردید. از تحلیل رگرسیون برای بررسی قدرت پیش بینی روش های کاریابی توسط تیپ های شخصیتی اینوگرام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و راهبردهای ده گانه کاریابی رابطه ی معنادار وجود ندارد. می توان گفت راهبردهای کاریابی احتمالا توسط متغیرهای دیگری پیش بینی می شود.
کلید واژه ها: بیکاری ، کاریابی، راهبردهای کاریابی، شخصیت
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول کلیات پژوهش
1-1مقدمه 1
1-2 شرح و بیان مساله پژوهشی 2
1-3 ضرورت انجام تحقیق 5
1-4 اهداف پژوهش 6
1-4-1 هدف کلی 6
1-4-2 اهداف اختصاصی 6
1-5 فرضیه‌های پژوهش 7
1-5-1 فرضیه کلی 7
1-5-2 فرضیه‌های اختصاصی 7
1-6 تعریف مفاهیم و اصطلاحات 8
1-6-1 تعریف مفهومی 8
1-1-6-1 شخصیت 8
1-6-1-1-1 اصلاح گرا 8
1-6-1-1-2 یاری دهنده 8
1-6-1-1-3 عمل گرا 8