مقاله درمورد فناوری نوین و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه

9/3 15 تربیت بدنی و علوم ورزشی
3/13 51 روانشناسی و علوم تربیتی
4/10 40 زبان خارجی
8/19 76 علوم پایه
8/13 53 علوم اداری و اقتصاد
1/19 73 فنی مهندسی
1/4 16 علوم جغرافیا و برنامه ریزی
8/0 3 معارف اهل بیت
3/2 9 علوم و فناوری نوین
100% 384 جمع کل
چنانچه در جدول 3-2 مشاهده می شود 8/0% دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش از دانشکده ی معارف اهل بیت، 5/12%از دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، 8/19%دانشکده ی علوم پایه، 3/2% دانشکده ی علوم و فناوی های نوین، 4/10% دانشکده ی زبان،1/4% دانشکده ی علوم جغرافیا و برنامه ریزی، 8/13% دانشکده ی علوم اداری و اقتصاد، 9/3% دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1/19% دانشکده ی فنی-مهندسی، 3/13% دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی بوده اند.
توزیع نمونه برحسب سن در جدول 3-3 آورده شده است.
جدول 3-3: جدول توزیع نمونه برحسب سن
سن
درصد فراوانی سن
0/1 3 18
3/16 62 19
8/20 79 20
16 61 21
6/18 71 22
2/6 23 23
2/5 20 24
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله با موضوع دسترسی به اطلاعات و بازیابی اطلاعات