مقاله درمورد ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون

دانلود پایان نامه

کلیت گرا 033/0 577/0


چالش طلب 076/0- 195/0
مسالمت جو 011/0 852/0
همانطور که در جدول4-5 نشان داده شده است ضرایب همبستگی بین تیپ های شخصیت اینوگرام و راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی معنادار نیست. با آن که ضریب همبستگی تیپ شخصیت عمل گرا همبستگی معناداری با راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی دارد اما این همبستگی آن قدر قوی نیست که بتواند این راهبرد را پیش بینی کند. در عین حال همبستگی معنادار بین تیپ شخصیت عمل گرا و راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی می تواند به حجم نمونه مربوط باشد.
برای بررسی فرضیه ی دوم از تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جدول4- 6 آمده است:
جدول(4-6): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی بر اساس شخصیت
مدل1 متغیرهای پیش بین ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی F سطح معناداری
1 کلیت گرا
یاری دهنده
فردگرا
وفادار
مسالمت جو
محقق
اصلاح گرا
عمل گرا
چالش طلب
24/0
057/0
91/1
050/0
ضریب رگرسیون متغیرها در جدول4-6 آمده است. نتایج گزارش شده در جدول 4-7 نشان می دهد که تیپ های شخصیت اینوگرام نمی توانند راهبردمراجعه به مراکز کاریابی را پیش بینی کنند.
جدول(4-7): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی