مقاله درمورد ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون

دانلود پایان نامه

جدول (4-23): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد بهره گیری از اساتید
نام متغیر ضریب همبستگی سطح معناداری
اصلاح گرا 019/0 744/0
یاری دهنده 033/0 576/0
عمل گرا 010/0- 868/0
فردگرا 021/0 726/0
محقق 015/0 800/0
وفادار 008/0 885/0
کلیت گرا 014/0- 815/0
چالش طلب 015/0 799/0
مسالمت جو 086/0- 143/0
همانطور که در جدول4-23 نشان داده شده است ضرایب همبستگی بین تیپ های شخصیت اینوگرام و راهبرد بهره گیری از اساتید در زمینه کاریابی معنادار نیست. برای بررسی این فرضیه از تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جدول4-24 آمده است:
جدول(4- 24): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد بهره گیری از اساتید بر اساس شخصیت
مدل1 متغیرهای پیش بین ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی F سطح معناداری
1 کلیت گرا
یاری دهنده
فردگرا
وفادار
مسالمت جو
محقق
اصلاح گرا
عمل گرا
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با موضوع معیار اندازه گیری و استفاده از دانش