مقاله درمورد ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون

دانلود پایان نامه

نام متغیر ضریب همبستگی سطح معناداری
اصلاح گرا 085/0 149/0


یاری دهنده 033/0 579/0
عمل گرا 098/0 093/0
فردگرا 010/0 860/0
محقق 014/0- 810/0
وفادار 039/0- 509/0
کلیت گرا 026/0- 662/0
چالش طلب 089/0- 128/0
مسالمت جو 071/0- 226/0
همانطور که در جدول4-17 نشان داده شده است ضرایب همبستگی بین تیپ های شخصیت اینوگرام و راهبرد ارسال درخواست مستقیم برای کار در سازمان مورد علاقه در زمینه کاریابی معنادار نیست. برای بررسی این فرضیه از تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جدول4-18 آمده است:
جدول (4-18): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد ارسال درخواست مستقیم برای کار در یک سازمان بر اساس شخصیت
مدل1 متغیرهای پیش بین ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی F سطح معناداری
1 کلیت گرا
یاری دهنده
فردگرا
وفادار
مسالمت جو
محقق
اصلاح گرا
عمل گرا
چالش طلب
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درمورد اندازه گیری و اواسط دهه