مقاله درمورد ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون

دانلود پایان نامه

نام متغیر ضریب همبستگی سطح معناداری
اصلاح گرا 063/0 285/0
یاری دهنده 141/0- 016/0
عمل گرا 079/0 179/0
فردگرا 006/0 918/0
محقق 031/0- 602/0
وفادار 083/- 158/0
کلیت گرا 060/0 304/0
چالش طلب 111/0 057/0
مسالمت جو 071/0- 228/0
همانطور که در جدول4-14 نشان داده شده است ضرایب همبستگی بین تیپ های شخصیت اینوگرام و راهبرد مراجعه به نمایندگی‌های استخدام خصوصی در زمینه کاریابی معنادار نیست. با آن که ضریب همبستگی تیپ شخصیت یاری دهنده همبستگی معناداری با راهبرد مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی دارد اما این همبستگی آن قدر قوی نیست که بتواند این راهبرد را پیش بینی کند. در عین حال همبستگی معنادار بین تیپ شخصیت یاری دهنده و راهبرد مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی می تواند به حجم نمونه مربوط باشد. برای بررسی فرضیه ی پنجم از تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جدول4-15 آمده است:
جدول4- 15: نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی بر اساس شخصیت
مدل1 متغیرهای پیش بین ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی F سطح معناداری
1 کلیت گرا
یاری دهنده
فردگرا
وفادار
مسالمت جو
محقق
اصلاح گرا
عمل گرا
چالش طلب
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع مقاله با موضوعآبهای زیرزمینی، شهرک صنعتی، پایداری زیست محیطی، زیست محیطی