مقاله درمورد ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون

دانلود پایان نامه

یاری دهنده 021/0 720/0
عمل گرا 132/0 024/0


فردگرا 044/0- 456/0
محقق 081/0- 167/0
وفادار 038/0 519/0
کلیت گرا 043/0 461/0
چالش طلب 017/0 770/0
مسالمت جو 116/0- 047/0
همانطور که در جدول4-11 نشان داده شده است ضرایب همبستگی بین تیپ های شخصیت اینوگرام و راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده در زمینه کاریابی معنادار نیست. با آن که ضریب همبستگی تیپ شخصیت عمل گرا و مسالمت جو همبستگی معناداری با راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده دارد اما این همبستگی آن قدر قوی نیست که بتواند این راهبرد را پیش بینی کند. در عین حال همبستگی معنادار بین تیپ شخصیت عمل گرا و مسالمت جو و راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده می تواند به حجم نمونه مربوط باشد.
برای بررسی فرضیه ی چهارم از تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جدول4-12 آمده است:
جدول (4-12): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده بر اساس شخصیت
مدل1 متغیرهای پیش بین ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی F سطح معناداری
1 کلیت گرا
یاری دهنده
فردگرا
وفادار
مسالمت جو
محقق
اصلاح گرا
عمل گرا
چالش طلب
20/0
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درمورد قانون مجازات اسلامی و فقهای شورای نگهبان