مقاله درمورد رگرسیون گام به گام و اتحادیه های صنفی

دانلود پایان نامه

مسالمت جو 47/0
3-5-2 پرسشنامه راهبردهای کاریابی
برای سنجش راهبردهای کاریابی نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. به این منظور ابتدا با توجه به نظریات و پیشینه پژوهشی، راهبردهای کاریابی مشخص شدند. در مجموع 10 راهبرد کاریابی با عنوان آگهی‌های استخدامی روزنامه ها، ماهنامه‌های تجاری، اینترنت، ارسال کارنامه شغلی یا رزومه، مراجعه به نمایندگی‌های استخدام موقت یا دائمی و کار داوطلبانه یا کارورزی در طول تحصیل مشخص گردید و برای هر راهبرد یک سوال طراحی شد که در مجموع پرسشنامه ای حاوی 10 سوال به دست آمد. هر سوال با یک مقیاس 4درجه ای (0= اصلا به کار نبرده ام، 1 =کم به کار برده ام، 2 =زیاد به کار برده ام و 3= همیشه به کار برده ام) به ترتیب از صفر تا سه نمره گذاری می شود. که بیشترین نمره برای هر راهبرد سه و کمترین نمره صفر است. راهبردهایی که نمره ی بالاتری گرفته اند، بیشتر توسط فرد استفاده شده اند. این پرسشنامه به تایید 5 نفر از متخصصین رسید و پس از آن در یک نمونه ی 40 نفری از جامعه اصلی اجرا گردید. در مرحله ی بعد، پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همسانی درونی از طریق آلفای کرونباخ معادل87/0 و پایایی آن پس از یک ماه از طریق بازآزمایی86/0 به دست آمد که قابل قبول است. این پرسشنامه در پیوست دو آمده است.
3-6 روش آماری
داده ها با استفاده از نرم افزار spss19تحلیل گردید. شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار بررسی گردید. از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه و از تحلیل رگرسیون برای بررسی قدرت پیش بینی روش های کاریابی توسط تیپ های شخصیتی استفاده شد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و دادگاه کیفری بین المللی

فصل چهارم
یافته های پژوهش
در این فصل به ارائه و بررسی نتایج به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها پرداخته شده است و داده های حاصل از اجرای پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. بدین منظور ابتدا نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه متغیرها با یکدیگر و آزمون فرضیه های پژوهش و سپس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام ارائه شده است.
4-1 توصیف داده ها
میانگین، انحراف معیار و واریانس راهبردهای کاریابی و تیپ های شخصیت در جدول (4-1)آمده است.
جدول(4-1): شاخص های آماری(میانگین، انحراف معیار، حداکثر، حداقل) متغیرهای پژوهش و ابعاد آن
واریانس انحراف معیار میانگین انواع متغیرهای پژوهش
75/0 87/0 99/0 آگهی‌های استخدامی روزنامه ها راهبردهای کاریابی
81/0 90/0 83/0 مراکز کاریابی
52/1 23/1 24/1 اینترنت
30/2 95/0 72/1 دوستان و خانواده
76/0 87/0 75/0 نمایندگی استخدام خصوصی
13/1 06/1 03/1 ارسال درخواست مستقیم
14/1 07/1 19/1 اتحادیه های صنفی
12/1 06/1 37/1 اساتید
28/4 07/2 88/1 فرد آشنا در یک سازمان