مقاله درمورد تیپ های شخصیتی و عاملی شخصیت

دانلود پایان نامه

اصلاح گرا 3، 7، 12، 15، 20، 25، 30، 34
یاری دهنده 5، 8، 13، 17، 20، 23، 29، 35
عمل گرا 3، 9، 13، 18، 21، 27، 31، 36
فردگرا 1، 5، 10، 14، 18، 25، 28، 33
محقق 4، 8، 11،15، 22، 28، 32، 36
وفادار 1، 6، 12، 16، 19، 23، 27، 32
کلیت گرا 4، 9، 14، 19، 24، 26، 30، 35
چالش طلب 2، 7، 11،16، 21، 24، 29، 33
مسالمت جو 2، 6، 10، 17، 22، 26، 31،34
این پرسشنامه در پژوهش عبدالله و صالح (2003) در نمونه ای 300 نفری از دانشجویان دانشگاه بغداد اجرا و پایایی ماده‌های آن به روش آلفا برای هر تیپ شخصیتی به دست آمد و نتایج حاکی از پایایی پرسشنامه می باشد. در جدول3-6 تیپ های شخصیتی اینوگرام و میزان پایایی آن آمده است(حق شناس وهمکاران،1389، صفحه ی111):
جدول3-6: میزان پایایی تیپ های شخصیتی اینوگرام در پژوهش عبدالله و صالح(2003)
تیپ شخصیت آلفا
اصلاح گرا 82/0
یاری دهنده 80/0
عمل گرا 70/0
فردگرا 71/0
محقق 56/0
وفادار 78/0
کلیت گرا 79/0
چالش طلب 85 /0
مسالمت جو 79/0
در مطالعه ی نیوجنت (2001) بر روی یک نمونه ی 287 نفری پایایی به روش آلفا برای هر تیپ شخصیت به دست آمد. همچنین این تست با آزمون 5 عاملی شخصیت همبستگی قوی نشان داده است(حق شناس و همکاران،1389، صفحه ی 111). در جدول3-7 تیپ های شخصیتی اینوگرام و میزان پایایی آن آمده است: