مقاله درمورد تیپ های شخصیتی و ضرایب همبستگی

دانلود پایان نامه

وفادار 01/0 23/0 02/0 05/0 96/0


کلیت گرا 002/0- 23/0 003/0- 007/0- 00/1
چالش طلب 02/0 23/0 04/0 10/0 92/0
مسالمت جو 06/0 23/0 10/0 28/0 78/0
نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون جدول 4-31 نشان می دهد که ضریب رگرسیون برای هیچ یک از تیپ های شخصیتی معنی دار نیست و آن ها نتوانستند وارد معادله ی رگرسیون برای پیش بینی کار داوطلبانه و کارورزی در طول تحصیل شوند.
یافته های جانبی:
1) بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبردهای کاریابی در دختران رابطه ی معنادار وجود ندارد. ضرایب همبستگی و سطح معناداری بین نه تیپ شخصیت و راهبردهای کاریابی در جدول 4-32 آمده است.
جدول (4-32): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبردهای کاریابی در دختران
راهبردها
اصلاح گرا یاری دهنده عمل گرا فردگرا محقق وفادار کلیت گرا چالش طلب مسالمت جو
آگهی استخدامی روزنامه ها ضریب 06/0 01/0- 00 12/0- 14/0- 01/0 09/0 17/0 09/0-
معناداری 46/0 91/0 10/0 14/0 09/0 87/0 25/0 04/0 25/0
مراکز کاریابی ضریب 05/0 01/ 14/0 08/0 11/0- 07/0- 07/0 09/0- 01/0-
معناداری 55/0 87/0 09/0 35/0 19/0 40/0 37/0 28/0 86/0
اینترنت ضریب 02/0 00 14/0 10/0- 01/0 00 01/0- 04/0 11/0
معناداری 80/0 0/1 09/0 24/0 92/0 0/1 90/0 67/0 17/0
دوستان و خانواده ضریب 03/0 06/0 14/0 02/0- 09/0- 07/0- 02/0 06/0 17/0-
معناداری 70/0 46/0 09/0 80/0 29/0 42/0 83/0 5/0 03/0
نمایندگی استخدام خصوصی ضریب 12/0 06/0- 06/0 01/0- 15/0- 14/0- 14/0 14/0 15/0-
معناداری 15/0 46/0 50/0 98/0 07/0 09/0 10/0 08/0 07/0
ارسال درخواست مستقیم ضریب 09/0 07/0 05/0 08/0 01/0- 05/0- 07/0- 08/0- 08/0-
معناداری 29/0 40/0 60/0 96/0 51/0 40/0 40/0 31/0 36/0