مقاله درمورد تیپ های شخصیتی و دانشجویان

دانلود پایان نامه

جدول3-7: میزان پایایی تیپ های شخصیتی اینوگرام در مطالعه ی نیوجنت (2001)
تیپ شخصیت آلفا
اصلاح گرا 73/0
یاری دهنده 82/0
عمل گرا 56/0
فردگرا 70/0
محقق 56/0
وفادار 66/0
کلیت گرا 80/0
چالش طلب 75/0
مسالمت جو 79/0
این پرسشنامه بر روی نمونه ای 40 نفری از دانشجویان دانشگاه اصفهان اجرا گردید و پایایی آن به روش آلفا به دست آمد. در جدول3-8 تیپ های شخصیتی اینوگرام و میزان پایایی آن آمده است:
جدول3-8: میزان پایایی تیپ های شخصیتی اینوگرام در پژوهش حاضر
تیپ شخصیت آلفا
اصلاح گرا 65/0
یاری دهنده 50/0
عمل گرا 63/0
فردگرا 70/0
محقق 45/0
وفادار 60/0
کلیت گرا 53/0
چالش طلب 56/0
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه تأثیر طراحی شغل بر کیفیت زندگی کاری و تیم های کاری خود گردان