مقاله درمورد تیپ های شخصیتی و تحلیل رگرسیون

دانلود پایان نامه

نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون جدول 4-34 نشان می دهد که ضریب رگرسیون برای هیچ یک از تیپ های شخصیتی معنی دار نیست و آن ها نتوانستند وارد معادله ی رگرسیون برای پیش بینی راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها شوند.
جدول (4-35): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی بر اساس شخصیت در دختران


مدل1 متغیرهای پیش بین ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی F سطح معناداری
1 کلیت گرا
یاری دهنده
فردگرا
مسالمت جو
وفادار
محقق
اصلاح گرا
عمل گرا
چالش طلب
28/0
08/0
31/1
24/0
نتایج گزارش شده در جدول 4-35 نشان می دهد که تیپ های شخصیت اینوگرام نمی توانند مراجعه به مراکز کاریابی را پیش بینی کنند.
جدول(4-36) : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی در دختران
مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری
B انحراف معیار Beta
ثابت 67/6 35/11
59/0 56/0
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درباره اکسیداسیون چربی و گیاهان دارویی