مقاله درمورد تیپ های شخصیتی و تحلیل رگرسیون

دانلود پایان نامه

جدول(4-42): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی در دختران
مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری
B انحراف معیار Beta
ثابت 21/5- 23/10
51/0- 61/0
اصلاح گرا 12/0 28/0 20/0 41/0 68/0
یاری دهنده 13/0 29/0 21/0 43/0 67/0
عمل گرا 19/0 29/0 35/0 66/0 51/0
فردگرا 23/0 28/0 38/0 80/0 43/0
ادامه جدول(4-42): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی در دختران
مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری
B انحراف معیار Beta
محقق 24/0 29/0 36/0 80/0 43/0
وفادار 13/0 29/0 24/0 45/0 65/0
کلیت گرا 20/0 29/0 38/0 71/0 48/0
چالش طلب 08/0 29/0 14/0 29/0 77/0
مسالمت جو 20/0 28/0 43/0 71/0 48/0
نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون جدول 4-42 نشان می دهد که ضریب رگرسیون برای هیچ یک از تیپ های شخصیتی معنی دار نیست و آن ها نتوانستند وارد معادله ی رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی شوند.
جدول (4-43): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد ارسال درخواست مستقیم بر اساس شخصیت در دختران
مدل1 متغیرهای پیش بین ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی F سطح معناداری
1 کلیت گرا
یاری دهنده