مقاله درمورد تیپ های شخصیتی و تحلیل رگرسیون

دانلود پایان نامه

محقق 21/0- 33/0 30/0- 65/0- 52/0
وفادار 21/0- 32/0 35/0- 66/0- 51/0
کلیت گرا 25/0- 32/0 42/0- 78/0- 44/0
چالش طلب 31/0- 32/0 46/0- 96/0- 34/0
مسالمت جو 26/0- 32/0 50/0- 82/0- 42/0
نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون جدول 4-40 نشان می دهد که ضریب رگرسیون برای هیچ یک از تیپ های شخصیتی معنی دار نیست و آن ها نتوانستند وارد معادله ی رگرسیون برای پیش بینی راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده شوند.
جدول (4-41): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی بر اساس شخصیت در دختران
مدل1 متغیرهای پیش بین ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی F سطح معناداری
1 کلیت گرا
یاری دهنده
فردگرا
مسالمت جو
وفادار
محقق
اصلاح گرا
عمل گرا
چالش طلب
29/0
08/0
42/1
18/0
نتایج گزارش شده در جدول 4-41 نشان می دهد که تیپ های شخصیت اینوگرام نمی توانند راهبرد مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی را پیش بینی کنند.
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با موضوع بازیابی اطلاعات و ارتباط معنایی