مقاله درمورد تیپ های شخصیتی و تحلیل رگرسیون

دانلود پایان نامه

اصلاح گرا 17/0- 31/0 27/0- 55/0- 56/0
یاری دهنده 20/0- 33/0 31/0- 63/0- 53/0
عمل گرا 04/0- 32/0 06/0- 11/0- 91/0
فردگرا 19/0- 31/0 30/0- 61/0- 54/0
محقق 07/0- 33/0 10/0- 23/0- 82/0
وفادار 18/0- 32/0 30/0- 56/0- 58/0
کلیت گرا 24/0 32/0 41/0- 77/0- 45/0
چالش طلب 24/0 32/0 36/0- 75/0- 46/0
مسالمت جو 12/0- 32/0 22/0- 36/0- 72/0
نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون جدول 4-36 نشان می دهد که ضریب رگرسیون برای هیچ یک از تیپ های شخصیتی معنی دار نیست و آن ها نتوانستند وارد معادله ی رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی شوند.
جدول (4-37): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد اینترنت بر اساس شخصیت در دختران
مدل1 متغیرهای پیش بین ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی F سطح معناداری
1 کلیت گرا
یاری دهنده
فردگرا
مسالمت جو
وفادار
محقق
اصلاح گرا
عمل گرا
چالش طلب
17/0
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه حضرت ابراهیم و امام رضا (ع)