مقاله درمورد تیپ‌های شخصیتی و نمره گذاری

دانلود پایان نامه

9/2 11 25
3/2 9 26
9/2 11 27
7 26 28
3/1 4 29
3/1 4 30
0/100 384 کل
همان طور که ملاحظه می شود، 8/20% دانشجویان بیست ساله ، 6/18% آنان بیست و دو ساله و 3/16% نوزده ساله بودند.
توزیع نمونه برحسب جنسیت در جدول 3-4 آورده شده است.
جنس
درصد فراوانی
5/62 240 مونث
5/37 144 مذکر
100 384 کل
جدول3-4 توزیع نمونه برحسب جنس
همانطور که ملاحظه می شود 5/62% آزمودنی ها زن و 5/37% آن ها مرد بودند.
3-5 ابزارهای پژوهش
ابراز مورد استفاده در این پژوهش دو پرسشنامه بودند:
3-5-1 پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی اینوگرام
پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی اینوگرام (فرم کوتاه)، برای سنجش تیپ‌های شخصیت افراد استفاده گردید. این پرسشنامه دارای 36 جفت جمله ی دو گزینه ای می باشد که آزمودنی در هر ماده یکی از جملات را که رفتار او را در بیشتر طول زندگی او توصیف کرده است؛ انتخاب می کند. هر کدام از جملات نشانگر یکی از نه تیپ شخصیتی می باشد و در نهایت شخصیت فرد را مشخص می کند. بالاترین نمره نشان دهنده ی شخصیت اصلی فرد است و نمرات پایین تر شخصیت جانبی یا بال است(ریزو و هادسون، 2005). برای نمره گذاری این پرسشنامه، تعداد سوالات مربوط به هر تیپ شخصیت که فرد آن را انتخاب نموده تعیین می شود. این پرسشنامه در پیوست شماره یک آمده است. در این پرسشنامه حرفD نماد تیپ اصلاح گرا، Fنماد تیپ یاری دهنده، Cنماد تیپ عمل گرا، Eنماد تیپ فردگرا، Hنماد تیپ محقق، B نماد تیپ وفادار، I نماد تیپ کلیت گرا، Gنماد تیپ چالش طلب، Aنماد تیپ مسالمت جو است. سوالات مربوط به هر تیپ شخصیتی در جدول3-5 آمده است:
جدول3-5: سوالات مربوط به هر تیپ شخصیت اینوگرام
تیپ شخصیت شماره سوالات