مقاله درمورد تیپ‌های شخصیتی و روش نمونه

دانلود پایان نامه

2-2-2-1 تحقیقات خارجی شخصیت اینوگرام 37
2-2-2-2 تحقیقات داخلی اینوگرام. 40
فصل سوم روش پژوهش
3-1 روش پژوهش 44
3-2 جامعه آماری 44
3-3 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 45
3-4یافته های توصیفی 46
3-5 ابزارهای پژوهش 47
3-5-1 پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی اینگرام. 47
3-5-2 پرسشنامه راهبردهای کاریابی.. 49
3-6 روش آماری 49
فصل چهارم یافته های پژوهش
4-1 توصیف داده ها 50
4-2 بررسی استنباطی داده ها 51
عنوان صفحه
4-3یافته های جانبی. 64
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
5-1 خلاصه ی طرح ونتایج پژوهش 66
5-2 بحث در یافته‌های پژوهش. 67
5-2-1 فرضیه‌ی اول 67
5-2-2 فرضیه‌ی دوم 69
5-2-3 فرضیه‌ی سوم 71
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   روش تحلیل محتوا و تحلیل محتوا