مقاله درمورد تیپ‌های شخصیتی و روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه

2- گروه موافق (6، 1، 2) : افراد متعلق به این گروه از نظر روابط اجتماعی به طرف دیگران حرکت می‌کنند. آن ها احتیاج دارند که به دیگران خدمت کنند و می‌کوشند که با جلب توجه کردن به این نیاز بپردازند. موافق بودن این گروه بدین معنی نیست که با دیگران موافقت دارند بلکه بدین معنی است که با «خود برتر» موافق هستند و سعی می‌کنند که تمام مقررات، قوانین و اصول اخلاقی آموخته شده (خود برتر) را به کار ببرند. تیپ‌های گروه موافق هنگام برخورد با فشارهای زندگی و مشکلات به خود برتر روی می‌آورند که دریابند کار درست چیست. در واقع می‌توان گفت افراد متعلق به تیپ‌های شخصیتی این گروه با خود برتر موافق هستند نه با دیگران(آلماس،2007).
3-گروه کناره‌گیر (9، 4، 5): افراد متعلق به این گروه از نظر روابط اجتماعی از دیگران کناره می‌گیرند. آن ها با جدا کردن و کناره‌گیری از دنیای خارج و به دنیای درونی روی آوردن و با خیال‌بافی و تصورات ذهنی زندگی می‌کنند. بین خودِ آگاهی و خودِ خیالی تفاوت چندانی قایل نیستند. این گروه با حضور داشتن فیزیکی خود و بیرون آمدن از خیالات و وارد عمل شدن مشکل دارند. با فشارهای زندگی و مشکلات خود، از طریق جدایی و گوشه‌گیری و درون‌گرایی مدارا می‌کنند (پالمر،2008).
2-1-2-14-4 تقسیم‌بندی تیپ‌های شخصیتی بر اساس شباهت
1- گروه خوشبین (2، 9، 7) : نگرش این گروه به مشکلات و اختلافات به شیوه وفق دادن خود با آن هاست. یأس و ناامیدی را با دید بسیار مثبت بازنگری می‌کنند و به مسائل تعالی زندگی تأکید دارند و به طور کلی مبادی اصول انسانی هستند و به دیگران کمک می‌کنند تا احساس خوبی داشته باشند.
2- گروه شایسته (1، 3، 5) : این گروه سعی بر این دارند که احساسات خود را کنار گذاشته و با لیاقت و شایستگی و به طور واقعی به مشکلات بنگرند. می‌توانند احساسات و نیازهای نامعقول خود را نادیده بگیرند و مشکلات را به طور منطقی حل کرده و توقع دارند دیگران هم این کار را بکنند. این افراد نمی‌توانند به راحتی در یک سیستم عمل کنند و مطمئن نیستند که چقدر باید خود را در اختیار سیستم قرار دهند.
3- گروه واکنش‌‌گرا (4، 6، 8): افراد متعلق به این گروه با مشکلات بسیار احساساتی برخورد می‌کنند و به همان‌اندازه که خود هیجان زده هستند، متوقع هستند که دیگران هم باشند. در مورد خوب و بد عقیده‌ای راسخ دارند و مشکلات خود را از دیگران نمی‌پوشانند. در صورت اختلاف با دیگران احساسات قوی خود را نشان می‌دهند و بعد به حل و فصل آن می‌پردازند(بیزینگ و نوگوسک،1984).
2-1-2-14-5 تقسیم‌بندی تیپ‌های شخصیتی بر اساس خود
این تقسیم‌بندی برای پیدایش راه و روش رسیدن به تکامل رشد شخصیتی خود می‌تواند بسیار مؤثر باشد زیرا انسان ناخودآگاه در تمام زندگی طوری رفتار می‌کند که پایه ی مستحکم و اصلی زیربنای شخصیتی اوست. روانشناسان جدید، این انگیزه‌‌های ناخودآگاه را در تمام انسآن ها سه اصل رفتاری می‌دانند که عبارتند از:
1- گروه وابسته (3، 6، 9): این سه تیپ شخصیتی به طور عمیقی به کسی، چیزی یا موقعیتی که احساس راحتی برایشان فراهم می‌کند، وابستگی پیدا می‌کنند.
2- گروه عاجز (1، 4، 7) : این گروه بر این باورند که نیاز و راحتی آن ها برآورده نشده است. «خود» در این گروه با «گرسنگی»، بی‌حوصلگی، نارضایتی و نیازمندی شناسایی می‌شود. افراد این گروه هیچ وقت راضی نیستند و دائم در جستجوی چیزی هستند که پیدا نمی‌کنند.
3- گروه طرد شده (2، 5، 8): این گروه ناخودآگاه، خود را کوچک‌و ناتوان، و دیگران را قدرتمند، استفاده‌جو و ناپذیرا می‌دانند. افراد این گروه انتظار دارند که هیچ‌وقت پذیرفته نشوند و به همین دلیل در تمام زندگی احساس‌های واقعی خود را به طرق مختلف مخفی می‌دارند و با مهربانی و یا دانش و یا قدرتمندی، خود را می‌‌شناسانند تا احساس مطرود بودن خود را بپوشانند(ریزو و هادسون،2000).
هر تیپ شخصیتی دو گرایش طبیعی دارد. یکی در راه پیش‌روی و دیگری در راه پس‌روی. این دو گرایش به طور طبیعی خود را نشان می‌دهند، اگرچه یکی به سوی کامل‌سازی شخصیت است و دیگری به سوی تجزیه‌پردازی، ولی نمی‌توان گفت که یکی بهتر از دیگری است. پایداری است که فرد را به سوی تیپ سالم شخصیتی خود راهنمایی می‌کند. گرایش طبیعی به سوی تجزیه‌پردازی، مکانیسم با ارزشی است که مانع از تنزل تیپ شخصیتی به مرحله ی ناسالم می‌شود. این گرایش طبیعی که هنگام فشارهای روحی و عصبی خود را نشان می‌دهد، در واقع مانع از پیدایش شخصیت بیمارگونه ی خود می‌شود. تمام انسآن ها مدام این احساسات را تجربه می‌کنند ولی به طور کلی یکی از آن ها همیشه خود را به طور غالب نشان می‌دهد. در اینوگرام هریک از این سه گروه، سه تیپ شخصیتی را در بر دارد(ریزو و هادسون،1996).
جدول زیر تفاوت‌های صفات ناشی از شخصیت و ذات انسانی را نشان می‌دهد که در هر سه مرکز شعور انسانی به طور بسیار خلاصه‌ای بیان شده است:
جدول3-1: خلاصه ی صفات انسانی براساس مراکز شعور(دارابی،1388، صفحه ی237)
ذات (بیداری) شخصیت (خواب)
مرکز تفکر اینجا و حال (حضور داشتن)
آرامش فکری
آگاهی و دانایی
راهنمای درونی
پیوستگی و حمایت
در زمان حال زیستن آینده نگری
جدول فکری