مقاله درمورد انحراف معیار و استاندارد

دانلود پایان نامه

چالش طلب
11/0


01/0
40/0
94/0
ضریب رگرسیون متغیرها در جدول4-24 آمده است. نتایج گزارش شده در جدول 4-25 نشان می دهد که تیپ های شخصیت اینوگرام نمی توانند راهبرد بهره گیری از اساتید را پیش بینی کنند.
جدول(4- 25): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد بهره گیری از اساتید
مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری
B انحراف معیار Beta
ثابت 62/2- 72/8
30/0- 76/0
اصلاح گرا 12/0 24/0 17/0 50/0 62/0
یاری دهنده 13/0 25/0 21/0 54/0 59/0
عمل گرا 10/0 25/0 15/0 41/0 68/0
ادامه جدول(4- 25): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد بهره گیری از اساتید
مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری
B انحراف معیار Beta
فردگرا 14/0 25/0 19/0 56/0 58/0
محقق 12/0 25/0 17/0 50/0 62/0
وفادار 13/0 25/0 18/0 51/0 61/0
کلیت گرا 10/0 25/0 15/0 38/0 70/0
چالش طلب 12/0 25/0 19/0 48/0 63/0
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان با موضوع رویدادهای زندگی و تاریخ ادبیات