مقاله درمورد انحراف معیار و استاندارد

دانلود پایان نامه

اصلاح گرا


عمل گرا
چالش طلب
26/0
07/0
09/1
37/0
نتایج گزارش شده در جدول 4-47 نشان می دهد که تیپ های شخصیت اینوگرام نمی توانند راهبرد بهرهگیری از اساتید را پیش بینی کنند.
جدول(4-48): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد بهره گیری از اساتید در دختران
مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری
B انحراف معیار Beta
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ مقاله کیفیت گزارشگری