مقاله درمورد انحراف معیار و استاندارد

دانلود پایان نامه

فردگرا
مسالمت جو


وفادار
محقق
اصلاح گرا
عمل گرا
چالش طلب
28/0
08/0
29/1
25/0
نتایج گزارش شده در جدول 4-43 نشان می دهد که تیپ های شخصیت اینوگرام نمی توانند راهبرد ارسال درخواست مستقیم را پیش بینی کنند.
جدول(4-44): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد ارسال درخواست مستقیم در دختران
مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری
B انحراف معیار Beta
ثابت 47/28 87/12
21/2 03/0
اصلاح گرا 82/0- 35/0 13/1- 31/2- 02/0
یاری دهنده 84/0- 37/0 10/1- 26/2- 03/0
عمل گرا 73/0- 37/0 05/1- 01/2- 05/0
فردگرا 69/0- 36/0 94/0- 94/1- 06/0
محقق 70/0- 37/0 86/0- 90/1- 06/0
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد