مقاله درمورد انحراف معیار و استاندارد

دانلود پایان نامه

یاری دهنده


فردگرا
مسالمت جو
وفادار
محقق
اصلاح گرا
عمل گرا
چالش طلب
25/0
06/0
99/0
45/0
نتایج گزارش شده در جدول 4-39 نشان می دهد که تیپ های شخصیت اینوگرام نمی توانند راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده را پیش بینی کنند. گرچه تیپ شخصیتی مسالمت جو و راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده رابطه ی اندکی داشته است ولی قدرت پیش بینی این راهبرد را ندارد. نتایج گزارش شده در جدول 4-39 نشان می دهد که تیپ های شخصیت اینوگرام نمی توانند راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده را پیش بینی کنند. در عین حال همبستگی معنادار بین تیپ شخصیت مسالمت جو و راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده می تواند به حجم نمونه مربوط باشد.
جدول(4-40) : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده در دختران
مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری
B انحراف معیار Beta
ثابت 6/01 45/11
93/0 36/0
اصلاح گرا 34/0- 32/0 54/0- 08/1- 28/0
یاری دهنده 26/0- 33/0 39/0- 80/0- 43/0
عمل گرا 17/0- 33/0 28/0- 52/0- 61/0
فردگرا 24/0- 32/0 37/0- 76/0- 45/0
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله امام علی (ع) و قرآن مجید