مقاله درمورد انحراف معیار و استاندارد

دانلود پایان نامه

28/0


08/0
018/0
82/0
نتایج گزارش شده در جدول 4-33 نشان می دهد که تیپ های شخصیت اینوگرام نمی توانند راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها را پیش بینی کنند. گرچه تیپ شخصیتی چالش طلب و راهبرد آگهی استخدامی روزنامه رابطه ی اندکی داشته است ولی قدرت پیش بینی این راهبرد را ندارد. نتایج گزارش شده در جدول 4-33 نشان می دهد که تیپ های شخصیت اینوگرام نمی توانند راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها را پیش بینی کنند. در عین حال همبستگی معنادار بین تیپ شخصیت چالش طلب و راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها می تواند به حجم نمونه مربوط باشد.
جدول(4-34): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبردآگهی استخدامی روزنامه ها در دختران
مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری
B انحراف معیار Beta
ثابت 158/14- 56/9
48/1- 14/0
اصلاح گرا 40/0 26/0 74/0 50/1 14/0
یاری دهنده 43/0 27/0 85/0 76/1 08/0
عمل گرا 41/0 26/0 79/0 51/1 13/0
فردگرا 45/0 27/0 82/0 69/1 09/0
محقق 38/0 27/0 63/0 38/1 17/0
وفادار 42/0 27/0 84/0 57/1 12/0
ادامه جدول(4-34): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبردآگهی استخدامی روزنامه ها در دختران
مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری
B انحراف معیار Beta
کلیت گرا 49/0 27/0 99/0 82/1 07/0
چالش طلب 36/0 27/0 63/0 32/1 19/0
مسالمت جو 44/0 27/0 00/1 64/1 10/0