مقاله درمورد انحراف معیار و استاندارد

دانلود پایان نامه

محقق
اصلاح گرا


عمل گرا
چالش طلب
18/0
03/0
01/1
43/0
ضریب رگرسیون متغیرها در جدول4-30 آمده است. نتایج گزارش شده در جدول 4-31 نشان می دهد که تیپ های شخصیت اینوگرام نمی توانند راهبرد کار داوطلبانه و کارورزی در طول تحصیل را پیش بینی کنند.
جدول(4-31) : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد کار داوطلبانه و کارورزی در طول تحصیل
مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری
B انحراف معیار Beta
ثابت 95/1 13/8
240/0 81/0
اصلاح گرا 03/0 23/0 05/0 13/0 90/0
یاری دهنده 03/0- 23/0 05/0- 14/0- 89/0
عمل گرا 02/0 23/0 03/0 08/0 94/0
فردگرا 03/0- 23/0 05/0- 14/0- 89/0
ادامه جدول(4-31) : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد کار داوطلبانه و کارورزی در طول تحصیل
مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری
B انحراف معیار Beta
محقق 09/0- 23/0 14/0- 40/0- 69/0
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد درباره وزارت جهاد کشاورزی و قراردادهای بیمه