مقاله درمورد انحراف معیار و استاندارد

دانلود پایان نامه

محقق
اصلاح گرا
عمل گرا
چالش طلب
14/0
02/0
60/0
80/0
ضریب رگرسیون متغیرها در جدول4-27 آمده است. نتایج گزارش شده در جدول 4-28 نشان می دهد که تیپ های شخصیت اینوگرام نمی توانند راهبرد استفاده از فردی آشنا در یک سازمان را پیش بینی کنند.
جدول(4-28): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد استفاده از فردی آشنا در یک سازمان
مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری
B انحراف معیار Beta
ثابت 79/8- 95/16
52/0- 60/0
اصلاح گرا 25/0 47/0 19/0 53/0 60/0
یاری دهنده 32/0 48/0 26/0 67/0 50/0
عمل گرا 32/0 48/0 25/0 68/0 50/0
فردگرا 35/0 48/0 24/0 73/0 47/0
محقق 31/0 48/0 22/0 65/0 52/0
وفادار 36/0 48/0 27/0 75/0 45/0
کلیت گرا 21/0 48/0 17/0 44/0 66/0
چالش طلب 24/0 48/0 20/0 50/0 61/0
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود تحقیق در مورد خواندن و احتیاج