مقاله درمورد انتخاب نمونه و فناوری نوین

دانلود پایان نامه

پسر 337 8/2 12 8/2
زبان خارجی دختر 879 2/7 29 2/7
پسر 341 8/2 12 8/2
علوم پایه دختر 1711 14 55 14
پسر 645 3/5 21 3/5
علوم اداری و اقتصاد دختر 953 7/7 31 7/7
پسر 847 9/6 22 9/6
فنی مهندسی دختر 845 9/6 28 9/6
پسر 1412 5/11 46 5/11
علوم جغرافیا و برنامه ریزی دختر 331 7/2 11 7/2
پسر 162 3/1 5 3/1
معارف اهل بیت دختر 221 8/1 2 8/1
پسر 146 9/1 1 9/1
علوم و فناوری نوین دختر 171 4/1 4 4/1
پسر 166 4/1 4 4/1
جمع کل همه 12307 100% 384 100%
3-3 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
در این پژوهش برای انتخاب نمونه از نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم استفاده گردیده است. تعداد افراد باید متناسب با حجم جامعه باشد و افت آزمودنی ها و مواردی که در طول پژوهش منجر به کاهش حجم نمونه می شوند را نیز در نظر گرفته می شد. با توجه به این که حجم جامعه 12307نفر بود؛ حجم نمونه با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه384 نفر محاسبه شد(بیابانگرد،1389). از بین ده دانشکده ی دانشگاه اصفهان این تعداد انتخاب شدند بدین صورت که از هر دانشکده به تناسب سهم آن در نمونه تعداد مورد نظر انتخاب گردید. در مجموع 400پرسشنامه توزیع گردید که384 پرسشنامه قابل استفاده بود. از این تعداد پاسخ دهنده، 144 نفر مرد و 240 نفر زن بودند. ویژگی های نمونه در جداول3-2، 3-3 و3-4 آمده است. توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک دانشکده در جدول 3-2 آورده شده است.
جدول 3-2: توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک دانشکده
دانشکده
درصد فراوانی دانشکده
5/12 48 ادبیات و علوم انسانی