مقاله درمورد استفاده از اینترنت و ضرایب همبستگی

دانلود پایان نامه

عمل گرا 150/0 010/0
فردگرا 046/0- 433/0
محقق 010/0 858/0
وفادار 051/0- 381/0
کلیت گرا 027/0- 641/0
چالش طلب 032/0 589/0
مسالمت جو 068/0- 245/0
همانطور که در جدول4-9 نشان داده شده است ضرایب همبستگی بین تیپ های شخصیت اینوگرام و راهبرد بررسی وب سایت سازمان ها معنادار نیست. با آن که ضریب همبستگی تیپ شخصیت عمل گرا همبستگی معناداری با راهبرد بررسی وب سایت سازمان ها دارد اما این همبستگی آن قدر قوی نیست که بتواند این راهبرد را پیش بینی کند. در عین حال همبستگی معنادار بین تیپ شخصیت عمل گرا و راهبرد بررسی وب سایت سازمان ها می تواند به حجم نمونه مربوط باشد.
برای بررسی فرضیه سوم از تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جدول4-9 آمده است:
جدول (4-9): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد استفاده از اینترنت و مراجعه به وب سایت سازمان ها بر اساس شخصیت
مدل1 متغیرهای پیش بین ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی F سطح معناداری
1 کلیت گرا
یاری دهنده
فردگرا
وفادار
مسالمت جو
محقق
اصلاح گرا
عمل گرا
چالش طلب
16/0
025/0
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   خرید و دانلود پایان نامه پیشگیری اجتماعی