مقاله درمورد استفاده از اینترنت و تیپ های شخصیتی

دانلود پایان نامه

جدول3 -1- حجم جامعه و حجم نمونه در هر دانشکده به تناسب جنسیت 43
جدول 3-2: توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک دانشکده 44
جدول 3-3: جدول فراوانی سن نمونه 44
جدول3-4 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنس 47
جدول3-5: سوالات مربوط به هر تیپ شخصیت اینوگرام 47
جدول3-6: میزان پایایی تیپ های شخصیتی اینوگرام 48
جدول3-7: میزان پایایی تیپ های شخصیتی اینوگرام 48
جدول3-8: میزان پایایی تیپ های شخصیتی اینوگرام 49
جدول(4-1): شاخص های آماری(میانگین، انحراف معیار، حداکثر، حداقل) متغیرهای پژوهش و ابعاد آن 51
جدول (4-2): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد کاریابی آگهی استخدامی روزنامهها 51
جدول (4-3): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها بر اساس شخصیت 52
جدول(4-4): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها 52
جدول (4-5): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی 53
جدول(4-6): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی بر اساس شخصیت 53
جدول(4-7): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی 53
جدول (4-8): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد بررسی وب سایت سازمانها 54
جدول (4-9): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد استفاده از اینترنت و مراجعه به وب سایت سازمان ها بر اساس شخصیت 55
جدول(4-10): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد استفاده از اینترنت و مراجعه به وب سایت سازمان ها 55
جدول (4-11): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده در زمینه کاریابی 56
جدول (4-12): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده بر اساس شخصیت 56
عنوان صفحه
جدول(4-13): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده 56