مقاله درمورد استفاده از اینترنت و تیپ های شخصیتی

دانلود پایان نامه

03/0
47/0


89/0
نتایج گزارش شده در جدول 4-37 نشان می دهد که تیپ های شخصیت اینوگرام نمی توانند راهبرد استفاده از اینترنت را پیش بینی کنند.
جدول(4-38): ضرایب استاندارد و غیراستاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد استفاده از اینترنت در دختران
مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری
B انحراف معیار Beta
ثابت 43/1 40/17
08/0 94/0
اصلاح گرا 09/0- 48/0 10/0- 19/0- 85/0
یاری دهنده 04/0 50/0 04/0- 08/0- 94/0
عمل گرا 09/0 50/0 10/0- 19/0- 85/0
فردگرا 01/0- 48/0 02/0- 04/0- 97/0
محقق 06/0- 50/0 05/0- 12/0- 91/0
وفادار 02/0 49/0 02/0- 04/0- 97/0
کلیت گرا 01/0- 49/0 02/0- 03/0- 98/0
چالش طلب 01/0- 49/0 01/0- 03/0- 98/0
مسالمت جو 02/0- 49/0 03/0- 04/0- 97/0
نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون جدول 4-38 نشان می دهد که ضریب رگرسیون برای هیچ یک از تیپ های شخصیتی معنی دار نیست و آن ها نتوانستند وارد معادله ی رگرسیون برای پیش بینی راهبرد استفاده از اینترنت شوند.
جدول (4-39): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده بر اساس شخصیت در دختران
مدل1 متغیرهای پیش بین ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی F سطح معناداری
1 کلیت گرا
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله رایگان درمورد حکومت اسلامی و اجرای احکام