مقاله درمورد استفاده از اینترنت و تیپ های شخصیتی

دانلود پایان نامه

1-6-1-1 تیپ های شخصیتی اینوگرام: اینوگرام سیستمی است از نه تیپ شخصیتی که روان شناسی مدرن و ذهن سنتی را ترکیب کرده، یک زبان جهانی و ابزار نیرومندی برای درک خود و سایر افراد در زندگی به دست داده است. کلمه ی اینوگرام از یونان باستان آمده (به معنی نُه ) و (به معنی شکل ). اینوگرام از یک مثلث و شش ضلع در درون دایره تشکیل شده و ترکیب این عناصر نه نوع یا گروه از افراد را تعیین کرده است که به هر نوع یک تیپ شخصیتی گفته می شود. همچنین اینوگرام سه مرکز هوش و ادراک را توصیف می کند : مغز، قلب و بدن. تیپ شخصیتی یک توانایی ویژه و مهمی برای رشد استعداد حرفه ای، شخصی و غلبه بر نقطه های کور، به فرد می دهد(سپهریان،1389، صفحه ی 123).
1-6-1-1-1 اصلاح گر ا: افرادی که ویژگی بارز آن ها اخلاقی، هدفمند، کنترل کننده ی خویش و کمال طلب است(ایخازو، ترجمه آصفی،1389، صفحه ی29).
1-6-1-1-2 یاری دهنده: افرادی که صفات غالب آن ها بخشندگی، اثبات کنندگی، مردم داری و مالکیت است(ایخازو، ترجمه آصفی،1389، صفحه ی29).
1-6-1-1-3 عمل گرا: گروهی از افراد که سازگار، برتری جوینده، پیش برنده و خیال آگاه هستند(ایخازو، ترجمه آصفی،1389، صفحه ی29).
1-6-1-1-4 فردگرا: گروهی از افراد با صفات خبردهندگی، هنرپیشه گی، مجذوب خویشتن و میانه روی (ایخازو، ترجمه آصفی،1389، صفحه ی29).
1-6-1-1-5 محقق :گروهی از افراد که درک کننده، مبتکر، راز نگه دار و برانگیزاننده هستند(ایخازو، ترجمه آصفی،1389، صفحه ی29).
1-6-1-1-6 وفادار :گروهی از افراد که متعهد، مسئول، نگران و بدگمان هستند(ایخازو، ترجمه آصفی،1389، صفحه ی30).
1-6-1-1-7 کلیت گرا : گروهی از افراد که خودانگیخته، باذوق، انبساط پذیر و پریشان هستند(ایخازو، ترجمه آصفی،1389، صفحه ی30).
1-6-1-1-8 چالش طلب: گروهی از افراد که مطمئن به خود، قاطع، با اراده و رو به رو شونده هستند (ایخازو، ترجمه آصفی،1389، صفحه ی30).
1-6-1-1-9 مسالمت جو: گروهی از افراد که پذیرنده، قوت قلب دهنده، موافق و از خود راضی هستند (ایخازو، ترجمه آصفی،1389، صفحه ی30).
1-6-1-2 راهبردهای کاریابی: استفاده از منابع معمولی)شامل:آگهی‌های استخدامی روزنامه ها، ماهنامه‌های تجاری، اینترنت، ارسال کارنامه شغلی یا رزومه، مراجعه به نمایندگی‌های استخدام موقت یا دائمی و کار داوطلبانه یا کارورزی در طول تحصیل) که افراد برای یافتن کار و شغل از آن ها استفاده می کنند(رید،1997، صفحه ی479).
1-6-1-2-1 آگهی استخدامی روزنامه ها: یکی از روش های کاریابی است که در آن از منابع رسمی اطلاعات شغلی استفاده می شود. منظور از منابع رسمی استفاده از واسطه های عمومی مثل روزنامه است (ساکس و آشفورث ،2000، صفحه ی280).
1-6-1-2-2 مراجعه به مراکز کاریابی:یکی از روش های کاریابی است که در آن از منابع رسمی اطلاعات شغلی استفاده می شود. منظور از منابع رسمی استفاده از واسطه های عمومی مثل مرکز کاریابی است(ساکس و آشفورث ،2000، صفحه ی280).
1-6-1-2-3 مراجعه به وب سایت سازمان ها و استفاده از اینترنت: یکی از روش های کاریابی است که در آن از منابع رسمی اطلاعات شغلی استفاده می شود. منظور از منابع رسمی استفاده از واسطه های عمومی مثل اینترنت است(ساکس و آشفورث ،2000، صفحه ی280).
1-6-1-2-4 مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی: یکی از روش های کاریابی است که در آن از منابع رسمی اطلاعات شغلی استفاده می شود. منظور از منابع رسمی استفاده از واسطه های عمومی همچون نمایندگی ها است(ساکس و آشفورث ،2000، صفحه ی280).
1-6-1-2-5 کارورزی در طول تحصیل یا کار داوطلبانه: تجربه ی شغلی که گاه به وسیله ی مدارس یا دانشکده ها یا توسط خود فرد ترتیب داده می شود و فرصتی فراهم می گردد تا فرد با خصایص واقعی هر شغل آشنا شود و استعداد و توانایی های خود را بشناسد(اردبیلی،1378، صفحه ی 324).
1-6-1-2-6 بهره گیری از خانواده، دوستان، اساتید و یا افراد آشنا در یک سازمان: اقدام فردی مستقیم برای تماس با دوستان، آشنایان و دیگر افرادی که کاریاب به آن ها ارجاع داده شده است، به منظور کسب اطلاعات، راهنمایی یا توصیه در به دست آوردن شغل(ونبرگ ،2000، صفحه ی492).
1-6-2 تعریف عملیاتی
1-6-2-1 تیپ شخصیتی اینوگرام: با استفاده از فرم 36 سوالی آزمون تیپ شخصیت اینوگرام سنجیده می شود. این پرسشنامه دو شخصیت شامل شخصیت اصلی و بال ارائه می دهد. شخصیت اصلی شخصیتی است که بالاترین نمره را گرفته و پس از آن بالاترین نمره مربوط به شخصیت بال یا جانبی است.
1-6-2-1-1 اصلاح گرا: با استفاده از فرم 36 سوالی آزمون تیپ شخصیت اینوگرام سنجیده می شود. سوالات 3، 7، 12، 15، 20، 25، 30 و 34 پرسشنامه برای سنجش این تیپ است.
1-6-2-1-2 یاری دهنده: با استفاده از فرم 36 سوالی آزمون تیپ شخصیت اینوگرام سنجیده می شود. سوالات 3، 9، 13، 18، 21، 27، 31، 36 برای تعیین تیپ یاری دهنده به کار می رود.
1-6-2-1-3 عمل گرا: با استفاده از فرم 36 سوالی آزمون تیپ شخصیت اینوگرام سنجیده می شود. سوالات مربوط به این تیپ 3، 9، 13، 18، 21، 27، 31و 36 هستند.