مقاله درمورد استفاده از اینترنت و تعریف عملی

دانلود پایان نامه

1-6-1-1-4 فردگرا 8
1-6-1-1-5 محقق 8
1-6-1-1-6 وفادار 8
1-6-1-1-7 کلیت گرا 8
1-6-1-1-8 چالش طلب 8
1-6-1-1-9 مسالمت جو 8
1-6-1-2 راهبردهای کاریابی 8
1-6-1-2-1 آگهی استخدامی روزنامه ها 9
1-6-1-2-2 مراجعه به مراکز کاریابی 9
1-6-1-2-3 مراجعه به وب سایت سازمان ها و استفاده از اینترنت 9
1-6-1-2-4 مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی 9
1-6-1-2-5 کارورزی در طول تحصیل یا کار داوطلبانه 9
1-6-1-2-6 بهره گیری از خانواده، دوستان، اساتید و یا افراد آشنا در یک سازمان 9
1-6-2 تعریف عملیاتی 9
عنوان صفحه
1-6-2-1 شخصیت 9
1-6-2-1-1 اصلاح گرا 9
1-6-2-1-2 یاری دهنده 9
1-6-2-1-3 عمل گرا 9
1-6-2-1-4 فردگرا 9
1-6-2-1-5 محقق 9
1-6-2-1-6 وفادار 10
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه رادیو و تلویزیون و آموزش و پرورش