مقاله درمورد استفاده از اینترنت و اتحادیه های صنفی

دانلود پایان نامه

اتحادیه های صنفی ضریب 12/0 06/0 01/0- 10/0 04/0- 15/0- 02/0 01/0 12/0-
معناداری 14/0 44/0 9/0 24/0 7/0 08/0 82/0 93/0 15/0
اساتید ضریب 09/0 35/0 09/0- 05/0 09/0- 07/0- 10/0 08/0 16/0-
معناداری 26/0 70/0 28/0 54/0 27/0 4/0 22/0 32/0 06/0
فرد آشنا در یک سازمان ضریب 04/0 08/0 01/0- 03/0 04/0 03/0 09/0- 01/0- 09/0-
معناداری 66/0 35/0 97/0 72/0 62/0 70/0 30/0 90/0 26/0
کار داوطلبانه یا کارورزی در طول تحصیل ضریب 13/0 04/0- 07/0 02/0- 16/0- 1/0- 04/0 16/0 14/0-
معناداری 11/0 63/0 41/0 80/0 05/0 24/0 64/0 05/0 10/0
همانطور که در جدول 4-32 نشان داده شده است ضرایب همبستگی پیرسون بین تیپ های شخصیت اینوگرام و برخی از راهبرد کاریابی معنادار است:
تیپ شخصیتی چالش طلب و راهبرد آگهی استخدامی روزنامه رابطه دارد. راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی و استفاده از اینترنت و مراجعه به وب سایت سازمان ها با هیچ یک از تیپ های نه گانه اینوگرام رابطه ی معنادار ندارد. راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده در زمینه ی کاریابی با تیپ مسالمت جو رابطه دارد. راهبردهای مراجعه به نمایندگی استخدام خصوصی، ارسال درخواست مستقیم برای کار در سازمانی که مورد علاقه ی فرد است، مراجعه به اتحادیه های صنفی، گفتگو و بهره گیری از اساتید برای کاریابی و استفاده از فردی آشنا در یک سازمان و راهبرد کار داوطلبانه یا کارورزی در طول تحصیل با هیچ یک از این نه تیپ رابطه ی معنادار ندارد. برای بررسی این یافته از تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج آن برای هر راهبرد در جداول زیر آمده است:
ضریب رگرسیون متغیرها در جدول4-33 آمده است:
جدول(4-33): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها بر اساس شخصیت در دختران
مدل1 متغیرهای پیش بین ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی F سطح معناداری
1 کلیت گرا
یاری دهنده
فردگرا
مسالمت جو
وفادار
محقق
اصلاح گرا
عمل گرا
چالش طلب