مقاله درمورد اتحادیه های صنفی و همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه

چالش طلب
14/0
02/0
61/0
80/0
ضریب رگرسیون متغیرها در جدول4-21 آمده است. نتایج گزارش شده در جدول 4-22 نشان می دهد که تیپ های شخصیت اینوگرام نمی توانند راهبرد مراجعه به اتحادیه های صنفی را پیش بینی کنند.
جدول(4-22): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد مراجعه به اتحادیه های صنفی
مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری
B انحراف معیار Beta
ثابت 30/5- 76/8
61/0- 55/0
اصلاح گرا 24/0 24/0 35/0 00/1 32/0
یاری دهنده 19/0 25/0 30/0 76/0 45/0
عمل گرا 19/0 25/0 28/0 75/0 46/0
فردگرا 21/0 25/0 28/0 85/0 40/0
محقق 16/0 25/0 22/0 65/0 52/0
وفادار 16/0 25/0 23/0 65/0 52/0
کلیت گرا 18/0 25/0 30/0 75/0 46/0
چالش طلب 16/0 25/0 26/0 66/0 51/0
مسالمت جو 13/0 24/0 18/0 53/0 60/0
نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون جدول 4-22 نشان می دهد که ضریب رگرسیون برای هیچ یک از تیپ های شخصیتی معنی دار نیست و آن ها نتوانستند وارد معادله ی رگرسیون برای پیش بینی مراجعه به اتحادیه های صنفی شوند.
8) بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و استفاده از راهبرد بهره گیری از اساتید، رابطه ساده و چندگانه وجود دارد. در جدول4-23ضریب همبستگی پیرسون بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و بهره گیری از اساتید که یکی از راهبردهای کاریابی است مورد بررسی قرار می گیرد: