مقاله درمورد اتحادیه های صنفی و ضرایب همبستگی

دانلود پایان نامه

جدول (4-20): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد مراجعه به شرکت‌های حرفه ای مرتبط با رشته ی فرد
نام متغیر ضریب همبستگی سطح معناداری
اصلاح گرا 101/0 085/0
یاری دهنده 003/0- 953/0
عمل گرا 016/0 788/0
فردگرا 020/0 739/0
محقق 019/0- 745/0
وفادار 041/0- 487/0
کلیت گرا 009/0 881/0
چالش طلب 004/0- 944/0
مسالمت جو 072/0- 221/0
همانطور که در جدول4-20 نشان داده شده است ضرایب همبستگی بین تیپ های شخصیت اینوگرام و راهبرد مراجعه به شرکت‌های حرفه ای مرتبط با رشته ی فرد در زمینه کاریابی معنادار نیست. برای بررسی این فرضیه از تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جدول4-21 آمده است:
جدول(4- 21): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به اتحادیه های صنفی بر اساس شخصیت
مدل1 متغیرهای پیش بین ضریب همبستگی مجذورضریب همبستگی F سطح معناداری
1 کلیت گرا
یاری دهنده
فردگرا
وفادار
مسالمت جو
محقق
اصلاح گرا
عمل گرا
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد 6014.014.014.010-155011.611.625.615-205011.611.637.220-25358.18.145.3 و