مقاله درمورد اتحادیه های صنفی و تیپ های شخصیتی

دانلود پایان نامه

وفادار 71/0- 36/0 05/1- 97/1- 05/0
کلیت گرا 82/0- 36/0 24/1- 3/2- 02/0
چالش طلب 77/0- 36/0 01/1- 12/2- 04/0
مسالمت جو 80/0- 36/0 40/1- 22/2- 03/0
نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون جدول 4-44 نشان می دهد که ضریب رگرسیون برای هیچ یک از تیپ های شخصیتی معنی دار نیست و آن ها نتوانستند وارد معادله ی رگرسیون برای پیش بینی راهبرد ارسال درخواست مستقیم شوند.
جدول (4-45): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به اتحادیه های صنفی بر اساس شخصیت در دختران
مدل1 متغیرهای پیش بین ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی F سطح معناداری
1 کلیت گرا
یاری دهنده
فردگرا
مسالمت جو
وفادار
محقق
اصلاح گرا
عمل گرا
چالش طلب
26/0
07/0
16/1
33/0
نتایج گزارش شده در جدول 4-45 نشان می دهد که تیپ های شخصیت اینوگرام نمی توانند راهبرد مراجعه به اتحادیه های صنفی پیش بینی کنند.
جدول(4-46): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد مراجعه به اتحادیه های صنفی در دختران
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود مقاله فلسفه و منطق، آموزش فلسفه