مقاله درمورد اتحادیه های صنفی و تیپ های شخصیتی

دانلود پایان نامه

مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری
B انحراف معیار Beta


ثابت 80/5 83/12
45/0 65/0
اصلاح گرا 20/0- 35/0 29/0- 31/2- 57/0
یاری دهنده 24/0- 37/0 32/0- 26/2- 51/0
عمل گرا 14/0- 37/0 21/0- 01/2- 70/0
فردگرا 03/0- 36/0 04/0- 94/1- 93/0
محقق 02/0- 37/0 02/0- 90/1- 96/0
وفادار 09/0- 36/0 13/0- 97/1- 82/0
کلیت گرا 14/0- 36/0 22/0- 3/2- 70/0
چالش طلب 14/0- 36/0 19/0- 12/2- 70/0
مسالمت جو 14/0- 36/0 23/0- 38/0- 71/0
نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون جدول 4-46 نشان می دهد که ضریب رگرسیون برای هیچ یک از تیپ های شخصیتی معنی دار نیست و آن ها نتوانستند وارد معادله ی رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به اتحادیه های صنفی شوند.
جدول (4-47): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد بهره گیری از اساتید بر اساس شخصیت در دختران
مدل1 متغیرهای پیش بین ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی F سطح معناداری
1 کلیت گرا
یاری دهنده
فردگرا
مسالمت جو
وفادار
محقق
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقتضیات زمان و مکان و تحولات اجتماعی