مقاله درمورد ابزارهای اندازه گیری و معنویت در محیط کار

دانلود پایان نامه

پیرسون (2003) به بررسی روایی و پایایی آزمون اینوگرام پرداخت. این پرسشنامه بر 4981 زندانی و 1246 بیمار پزشکی قانونی اجرا شد. ضریب آلفا برای هر دو نمونه 87/0 و پایایی با استفاده از آزمون – پس آزمون بعد از 5 سال 89/0 به دست آمد.


سوهایر و شریواستاوا (2003) از سیستم اینوگرام برای افزایش معنویت در محیط کار استفاده نمودند. نتایج این پژوهش نشان داد سیستم اینوگرام برای افزایش معنویت (توجه به نیاز نیروی کار و هماهنگی) در محیط کار موثر است.
نیوجنت، پار، نیومن و هیگینز (2004) به بررسی روایی و پایایی شاخص اینوگرام پرداختند. این پرسشنامه توسط 287 نفر تکمیل گردید. نتاج نشان داد که این پرسشنامه دارای همسانی درونی و اعتبار سازه است. این پرسشنامه با پرسشنامه ی ارزش های اکتشافی همبستگی دارد.
براون و بارتام (2005) رابطه ی بین پرسشنامه یOPQ32 (صفات شخصیتی) و انواع فرم های اینوگرام را بررسی نمودند. شرکت کنندگان این پژوهش از طریق دوره های آموزشی و مصاحبه انتخاب شدند و نوع شخصیت آن ها مشخص گردید. نتایج نشان می دهد که بین پرسشنامه ی OPQ32 و انواع فرم های اینوگرام ارتباط قوی وجود دارد.
سوهایر و سانگیتا (2006) از سیستم اینوگرام برای بازاریابی در موسسات خدماتی در استرالیا و نیوزلند استفاده نمودند. نتایج، روایی و پایایی پرسشنامه ی اینوگرام و تاثیر این پرسشنامه بر بازاریابی مستقیم و یک رشته از مسائل مربوط به بازاریابی را نشان می دهد.
کووان (2006) با بکارگیری مدل اینوگرام یک پژوهش در یک تیم انجام داد. نتایج این پژوهش نشان داد که اینوگرام در بهبود سطوح درک متقابل و کارآمدی می تواند موثر باشد. این مدل در آموزش مهارتهای دشوار و فرآیند بهبود اخلاق کارکنان و استخدام افراد به مدیران بانک ها کمک کرد.
ریزو و هادسون (به نقل ازآرتور و بدو ، 2008) با انجام پژوهشی رابطه ی بین شخصیت و مشغولیت کاری و متغیرهای دموگرافیک را بررسی نمودند و نتایج آن ها نشان داد که رابطه ی معناداری بین شخصیت و متغیرهای کاری وجود ندارد. مودلی و نیادو (2010)در پژوهش مشابهی نتایج متفاوتی به دست آوردند که نشان می داد جنس و تصدی شغل با مشغولیت کاری مربوط بود در حالی که قومیت، وضعیت تاهل، سطح شغل و سن با آن ارتباطی نداشت. در کل نتایج نشان داد مشغولیت کاری بیشتر از این که توسط تیپ شخصیتی برانگیخته شود، توسط تصدی شغل ، منابع شغل و جنسیت برانگیخته می شود.
آرتور و بدو (2008) رابطه ی بین سبک دلبستگی و تیپ اینوگرام را بررسی نمودند. با تلفیق سبک دلبستگی و تیپ اینوگرام یک نوع شناسی به دست آمد. اینوگرامی که افراد را طبق تفاوت هایی در فرآیند مراقبت و توجه طبقه بندی می کرد. این تفاوت در فرآیند توجه با انواع مشکلات ارتباطی مربوط بود. دو نوع روایی درونی و بیرونی نیز برای آن به دست آمد و در خانواده درمانی و مشاوره ی زوجی به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که می توان به این شیوه در روابط رضایت ایجاد کرد و دلبستگی را به طور اساسی درمان کرد.
بال (2008) در پژوهشی در مورد شخصیت های حرفه ای از مدل اینوگرام برای حمایت و تسهیل در پرستاری حرفه ای استفاده نمود. او این مدل را در یک محیط آموزشی برای آموزش عالی در پرستاران به کار گرفت و نتایج تاثیر مدل اینوگرام را نشان می دهد.
گودین (2010) تاثیر حضور در جلسات سیستم اینوگرام را بر بهزیستی روانشناختی و پذیرش بی قید و شرط خود در دانشجویان بررسی نموده است. به این منظور دو گروه گواه و آزمایش تعیین و پیش آزمون و پس آزمون اجرا شده است. گروه آزمایش سه جلسه آموزش هفتگی سیستم اینوگرام را دریافت نمودند. نتایج نشان داد پرسشنامه ی اینوگرام با پرسشنامه ی سلامت روانی همبستگی دارد و همچنین سیستم اینوگرام اثر قابل توجهی بر بهزیستی روانشناختی ندارد و اثر آن بر پذیرش غیرشرطی خود، نامعلوم است.
وایدا و کرمن (2010) در پژوهشی با استفاده از روش شناسی اینوگرام و بررسی حرکات چشم، یک استراتژی برای گروه بندی دانش آموزان پیشنهاد نمودند. آن ها یک روش گروه بندی در محیط های یادگیری الکترونیک بر مبنای کامپیوتر را معرفی نمودند که تاحدودی تیپ شناسی دانش آموز و برنامه ریزی عصب روانشناختی را به کار می گیرد. از آزمون RHETI برای تیپ شناسی براساس روش اینوگرام استفاده شد. و برنامه ی عصب روانشناختی به وسیله ی یک سیستم بررسی چشمی مبنی بر الگوی حرکات چشم، ارزیابی شد. مطالعه ی موردی نشان داد که این شیوه برای گروه ها مفید بود. این روش افزایش روابط بین اعضای گروه و نتایج مفیدتر و بهتری را نشان داد. علت این نتیجه را می توان این گونه بیان کرد که سازگاری اعضا، همکاری بهتر را تسهیل می کند.
ویلیامز، سیتون و آلینسون (2013) به بررسی کاربرد مدل اینوگرام پرداختند. هدف کشف رابطه ی بین تیپ های شخصیت اینوگرام و رفتارهای محیط کار است. 416 نفر که اکثر آن ها در مشاغل تمام وقت استخدام شده بودند، پرسشنامه ی تیپ شخصیت اینوگرام ، پنج عاملی، ارزش های شخصی، انگیزه ها، نگرش ها، شناخت ها و آمارهای شغلی را پر کردند. نتایج نشان داد که هر نوع تیپ شخصیتی روابط متفاوتی با متغیرهای کاری داشتند. مدل اینوگرام، ارزش ها و انگیزه ها را پیش بینی می کرد و نقش پیش بینی کننده ی این مدل نسبت به مدل پنج عاملی بیشتر بود.
2-2-2-2 تحقیقات داخلی اینوگرام
دریک مطالعه با هدف بررسی نقش ساخت شخصیت در جهت گیری مذهبی (در سه سطح پای بندی به مذهب، روی آورد به مذهب، و روی گردانی از مذهب) دانشجویان سال اول و سال آخر دانشگاه شهید بهشتی برحسب نوع شخصیت، جنس، شرکت در مراسم مذهبی و دانشکده، توسط خداپناهی و خوانین زاده سریزدی(1379) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه مورد بررسی 405 نفر از دانشجویان دانشگاه بودند که به طور تصادفی انتخاب شدند. جهت تعیین نوع شخصیت از مقیاس شخصیت «آیزنک» و برای تعیین جهت گیری مذهبی آزمودنی ها از پرسشنامه خودشناسی در چارچوب مذهبی – اجتماعی استفاده شده است.
نتایج مطالعه نشان می دهند که در عامل پای بندی به مذهب، دانشجویان مونث، دانشجویان سال آخر، دانشجویانی که در مراسم مذهبی شرکت نمی کنند یا کمتر شرکت می کنند، ریخت‌های شخصیتی برونگرد ناپایدار هیجانی و بعد از آن درونگرد ناپایدار هیجانی به طور معنا دار بیشترین میانگین را داشته اند. همچنین دانشجویان مونث، دانشجویان سال آخر، دانشجویانی که در مراسم مذهبی شرکت نمی کنند یا کمتر شرکت می کنند و دانشجویان دانشکده برق و کامپیوتر به طور معنا دار از سطح روی آورد به مذهب بالاتری برخوردار هستند. در عامل روی گردانی از مذهب بین هیچ یک از گروه های مورد بررسی در پژوهش، تفاوت معنادار نیست.
طالبی(1380) به مقایسه برخی از ویژگی‌های شخصیتی نابینایان ورزشکار گلبال با نابینایان غیر ورزشکار شهر تهران پرداخت. بدین منظور تعداد 150 نفر آزمودنی که شامل 75 ورزشکار نابینای رشته گلبال و 75 غیر ورزشکار نابینا بودند به صورت تصادفی ساده در نظر گرفت. ابزار انجام تحقیق پرسشنامه ی 16 عاملی شخصیت کتل بود که در آن 5 عامل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بین عامل‌های ادوار خویی، دارای روحیه مستقل و پابرجا، مقرراتی، منطقی و واقع بین بودن تفاوت معنادار آماری بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران نابینا وجود دارد و عامل‌های پایداری هیجانی و ثبات عاطفی و آرام و انتقاد کننده بودن تفاوت معنی داری مشاهده نشد. ابزارهای اندازه گیری، پرسشنامه استرس شغلیHSE ، پرسشنامه تیپ شخصیتی فرامینگهام و پرسشنامه محقق ساخته بودند.
همچنین نتایج به دست آمده نشان داد، متغیرهای جنس، وضعیت تاهل و سطح اجتماعی – اقتصادی با استرس شغلی رابطه معنادار نداشتند درحالی که متغیرهای منطقه ی جغرافیایی، تیپ شخصیتی، سن و تحصیلات در استرس شغلی موثر بودند. بدین معنا که با افزایش تحصیلات و بهبود وضعیت آب و هوایی، استرس شغلی کمتر بود. همچنین افراد با تیپ شخصیتی «الف» دارای استرس شغلی بیشتری نسبت به افراد با تیپ شخصیتی «ب» بودند. به علاوه تیپ شخصیتی «الف» ومنطقه جغرافیایی، بیشترین سهم را در استرس شغلی داشتند.
سپهریان(1389) پژوهشی با هدف تهیه ی یک ابزار مقدماتی برای استفاده و ساخت وسایل عینی و معتبر انجام داد. کلاس های آشنایی با تیپ شخصیت اینوگرام برای آزمودنی ها و متخصصان به طور جداگانه برگزار کردند. آزمون در یک نمونه ی 110 نفری اجرا شد. یافته ها آزمونی شامل 50 سوال را نشان می دهد که دارای روایی و پایایی است.
سپهریان و قلاوندی (1390) تاثیر آموزش تیپ های شخصیت اینوگرام بر کاهش تعارضات زناشویی را بررسی کردند. بدین منظور 14 زوج انتخاب و در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که هر کدام از تیپ های نه گانه راهبردهای مقابله ی متفاوتی برای ارتباط با خود، محیط و دیگران دارند.
خلاصه فصل دوم
در این فصل مبانی نظری و پژوهشی دو موضوع کاریابی و شخصیت بیان شد. ابتدا در مورد کاریابی مبانی نظری ذکر گردید و بیان شد که کاریابی فعالیتی است که شامل طرح ریزی، انتخاب، جستجو و جمع آوری اطلاعات است که در آن فرد از منابع اطلاعاتی فرصت های شغلی را جستجو می کند و اطلاعات خاص را در مورد مشاغل و سازمان ها جمع آوری می نماید و جستجوی شدیدتری شکل می گیرد.
همان گونه که بیان شد، شدت کاریابی در یافتن کار موثر است و نتیجه ی جستجو، استخدام است. متغیرهایی چون خودکارآمدی، عزت نفس، عوامل شخصیتی، حمایت های اجتماعی، استخدام قبلی و جنسیت با رفتارهای کاریابی و متغیرهای آن مرتبط هستند. سپس برخی از مدل های کاریابی همچون مدل یادگیری، پاسخدهی هیجانی، کاریابی فاصله ای، گردشی، چند نظم دهندگی، جستجوی جهت دار، چند بخشی و… بیان شد و در مورد آن توضیحاتی ارائه گردید.