مقاله درباره مشارکت بیشتر در تصمیم گیری و فناوری اطلاعات و ارتباطات


Widget not in any sidebars

شکل 4-3‌: مدل اصلاحی پژوهش با ضریب غیراستاندارد 59

فهرست نمودارها
نمودار 4-1 : توزیع درصد فراوانی مربوط به آخرین مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان 42
نمودار 4-2 : توزیع درصد فراوانی مربوط به سنوات خدمت 43
نمودار 4-3 : توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 44

چکیده
امروزه با افزایش رقابت و تغییرات غیر قابل پیش‌بینی در عرصه کسب و کار ، سازمان‌ها به منظور کسب مزایای رقابتی در دستیابی به اهداف سازما‌نی و موفقیت در کسب و کار، باید چابک عمل نمایند. این قابلیت به سازمان‌ها کمک میکند تا تغییرات غیر قابل پیش‌بینی را بمنظور دستیابی به موقعیت بهتر در بازار رقابتی و بهبود چرخه زما‌نی در فعالیت‌های مدیریتی، کشف کرده و به آن پاسخ دهند. فناوری اطلاعات می‌تواند در تدارک اطلاعات مورد نیاز به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک برای نیل به چابکی سازمان‌ها موثر باشد. حقیقت انست که نقش فناوری عمیق‌تر از آنست که تنها به عنوان یک ابزار مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش ابعاد چابکی سازمان از جمله، پاسخگویی، شایستگی، انعطاف‌پذیری و سرعت مورد مطالعه قرار گرفت و تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انان بررسی گردید.
این پژوهش از لحاظ هدف‌، کاربردی می‌باشد و از نظر روش پژوهش توصیفی از شاخه زمینه‌یابی پیمایشی و تحلیل آن می‌باشد، جامعه آماری ما در این تحقیق شامل کارکنان شرکت پتروشیمی کرمانشاه می‌باشد‌. در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزارهای آماری spss20 وAmos ، با استفاده از روش‌های آماری شامل آمار توصیفی شاخص‌های آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون‌، برای اثبات یا رد فرضیه‌های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت‌. نرمال بودن داده‌ها نیز با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف بررسی شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات در چابکی سازمان تاثیر گذار است.
واژگان کلیدی‌: فناوری اطلاعات و ارتباطات، پاسخگویی سازمان، شایستگی سازمان، انعطاف پذیری سازمان، سرعت سازمان

1-1- مقدمه
در عصر حاضر، فناوری اطلاعات در سراسر جهان در حال ایجاد انقلابی نوین است که اهمیت آن از انقلاب صنعتی کمتر نیست. تحولات سریع تکنولوژیکی، افزایش خطرات، جهانی شدن و انتظارات خصوصی‌سازی از ویژگیهای محیطی هستند که سازمان‌های تجاری کنونی با آنها مواجهند. برای کسب موفقیت در این محیط، چابکی یک مزیت رقابتی را ایجاد می‌کند که می‌توان با شهرت در نوآوری و کیفیت آن را حفظ نمود (شهایی،1385). معادله پیچیده و تحولات سریع صنعت و تجارت در عصر حاضر از یک سو و شرایط حاکم بر بنگاههای اقتصادی کشور، رویکرد توسعه صادرات و حضور در میدان‌های بین‌المللی از سوی دیگر ایجاب مینماید تدابیر لازم جهت رقابت در عرصه جهانی اندیشیده شود‌. بر این اساس حرکت به سوی چابک سازی سازمانها و بنگاه‌ها‌، به عنوان رهیافت جدید در مسیر تحول، ضروری و حیاتی تلقی می‌گردد. فناوری اطلاعات به عنوان یکی از کارامدترین فناوری‌های مطرح شده از مهمترین اهرم های ایجاد قابلیت های تولید چابک به حساب می آید و با توجه به توسعه آن در امر تولید در ممالک غربی بدون بکارگیری آن چابک سازی سازمان میسر نخواهد بود. سازمان چابک فرآیندها و افراد سازمان را با تکنولوژی پیشرفته همگام ساخته و نیازهای مشتریان را بر اساس محصولات و خدمات با کیفیت خود و در یک قالب زمانی نسبتاً کوتاه رفع می‌کند بنابراین فناوری اطلاعات در سازمان ها بر شاخص هایی تاثیر می گذارد که همگی از شروط اولیه موفقیت برای سازمان‌ها به شمار می روند. یکی از حوزه هایی که می تواند تاثیرات فراوانی از این فناوری بپذیرد، چابکی سازمان می‌باشد.
1-2- بیان مسأله اساسی
امروزه با توجه به مطرح شدن مسایلی چون سازمان‌های الکترونیکی، که مفاهیم الکترونیکی متعددی در همه امور مانند شهر الکترونیکی، دولت الکترونیکی، شهروند الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، سلامت الکترونیکی را ایجاد کرده‌اند، فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش زیادی در پشتیبانی و حمایت عملکردهای جاری سازمان‌های معاصر دارد و چرخه زمانی این عملکردها کوتاه‌تر شده است. ریسک از دست دادن فرصت که تاثیر منفی روی کسب و کار می‌گذارد، افزایش یافته است و با افزایش نرخ تغییر در این شرایط ، نقش IT عمیق‌تر شده است( طارق، خلیل،1381).
با این وجود IT به تنهایی هزینه‌های ثابت را افزایش می‌دهد‌، اما بدون آن نیز سازمانها به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی نداشته و بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز شرکت‌ها نمی‌توانند به خوبی عمل کرده و از فرصت‌های رقابتی استفاده کنند. فناوری اطلاعات در شکل‌های متفاوتش( اینترنت، اینترانت، تجارت الکترونیک، کسب و کار الکترونیک و غیره) تسهیل کننده موثری است که می‌تواند مفهوم چابکی را پشتیبانی کند. از جمله مزایای که می توان برای فناوری اطلاعات ذکر کرد، افزایش توان تصمیم‌گیری، کاهش هزینه، کاهش چرخه زمانی، افزایش کیفیت و غیره می باشد. وابستگی سازمان‌ها، کارکنان و مراجعه کنندگان به ابزار فناوری اطلاعات افزایش چشمگیری یافته است. چنانچه به هر دلیل از این ابزار استفاده نشود یا در روند استفاده از این فناوری خللی ایجاد شود، انواع و اقسام تعاملات سازمانی دستخوش نقصان خواهند شد. از سوی دیگر امروزه فناوری اطلاعات یک عامل تسهیل کننده اصلی در فعالیت های کسب وکار سازمان ها است. تقریبا بیش از نیمی از سرمایه های سازمان های امروزی مبتنی بر فناوری اطلاعات است. از این رو به کارگیری فناوری اطلاعات، یک مزیت سازمانی است و به منظور کسب موفقیت، سازمان ها لازم است به گونه موثر در استفاده از فرصت ها و تهدیدهای مربوط به آن، مدیریت شوند معادله پیچیده و تحولات سریع صنعت و تجارت در عصر حاضر از یک سو و شرایط حاکم بر بنگاههای اقتصادی کشور، رویکرد توسعه صادرات و حضور در میدانهای بین المللی از سوی دیگر ایجاب مینماید تدابیر لازم جهت رقابت در عرصه جهانی اندیشیده شود . بر این اساس حرکت به سوی چابک سازی بنگاه ها ، به عنوان رهیافت جدید در مسیر تحول، ضروری و حیاتی تلقی می گردد. فناوری اطلاعات به عنوان یکی از کارامدترین فناوری های مطرح شده از مهمترین اهرم های ایجاد قابلیت های تولید چابک به حساب می آید و با توجه به توسعه آن در امر تولید در ممالک غربی بدون بکارگیری آن چابک سازی سازمان میسر نخواهد بود( قنبری و دیگران،1393).
از این رو این تحقیق بدنبال تاثیر فناوری اطلاعات بر قابلیت های چابکی و تعیین رابطه آن با چابکی سازمان می باشد تا با توجه به این تاثیر، سازمان ها را به شناخت راه حل های برای بیشینه کردن سود سرمایه گذاری هایشان و بهره برداری بیشتر از فناوری اطلاعات جهت رسیدن به چابکی و بهبود مزیت رقابتی قادر سازد.
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهمیت فناوری و سیستم های اطلاعات برای حمایت از عملکردهای کنونی و آینده سازمان ها شناخته شده است. تغییرات در محیط تجاری حاصل از رقابت شدید و تنوع نیازهای مشتری، سازمان ها را به سوی پذیرش مفهوم چابکی سوق می دهد. برای یک سازمان، چابکی یعنی توانایی رشد و موفقیت در محیط با تغییرات مستمر و غیر قابل پیش بینی و تولید محصول و خدمت خاص هر مشتری می باشد. فناوری اطلاعات می تواند در تدارک اطلاعات مورد نیاز به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک برای نیل به چابکی سازمانها موثر باشد. حقیقت انست که نقش فناوری عمیق تر از آنست که تنها به عنوان یک ابزار مورد توجه قرار گیرد. ( فتحیان وشیخ،1390).
نقش ارزش افزای فناوری اطلاعات در غنی سازی زیر ساختارهایی است که قابلیت سازمان را برای انجام عملیات رقابتی در بازار افزایش داده و همچنین توانایی تطبیق با محیط دائما متغیر بیرونی را برای سازمان ایجاد می نماید. از طرفی رابطه بین قابلیت های پویا و عملیات رقابتی کمک می کند تا واحدهای سازمانی نیروی فناوری اطلاعات را در عملیات رقابتی خود افزایش دهند. بنابراین یک رابطه دو جانبه از طرف عملکرد سازمانی به سوی فناوری اطلاعات و بالعکس از فناوری اطلاعات به عملکرد سازمانی برقرار است. استفاده از فناوری اطلاعات، در کنار سیستمهای اطلاعاتی متنوعی که برای نیازهای مختلف طراحی می گردد، گسترش یافته است. فناوری اطلاعات مدیران را قادر می سازد تا با سازمان، محیط و یکدیگر ارتباط بیشتر و بهتری برقرار کنند. مشارکت بیشتر در تصمیم گیری، افزایش سرعت تصمیم گیری، افزایش سرعت شناسایی مسائل، کاهش ارتفاع هرم سازمان، بهبود هماهنگی و افزایش کارکنان متخصص، تنها برخی از تأثیراتی هستند که فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی بر برخی از سازمان ها می گذارند. (توربان و همکاران،6 200).
امروزه با افزایش رقابت و تغییرات غیر قابل پیش بینی در عرصه کسب و کار ، سازمان- ها به منظور کسب مزایای رقابتی در دستیابی به اهداف سازما نی و موفقیت در کسب و کار، باید چابک عمل نمایند. این قابلیت به سازمانها کمک میکند تا تغییرات غیر قابل پیش بینی را بمنظور دستیابی به موقعیت بهتر در بازار رقابتی و بهبود چرخه زمانی در فعالیتهای مدیریتی، کشف کرده و به آن پاسخ دهند. در این تحقیق با مرور بر ادبیات چابکی و کاربرد فناوری اطلاعات، چگونگی دستیابی سازمانها به چابکی از طریق کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-4- اهداف تحقیق :
1-4-1- هدف اصلی تحقیق:
تعیین میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر چابکی سازمانها
1-4-2- اهداف ویژه تحقیق: