مقاله درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات و با به کارگیری فناوری

1- شناخت میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر قدرت پاسخگویی سازمان.
2- شناخت میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر شایستگی سازمان.
Widget not in any sidebars

3- شناخت میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر انعطاف پذیری (قدرت پذیرش سازمان).
4- شناخت میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر سرعت (تیزی) سازمان.
1-5- فرضیه‏های تحقیق:
1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق:
فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر چابکی سازمانها تاثیر مثبت و معنادار دارد.
1-5-2- فرضیه‏های فرعی:
فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر قدرت پاسخگویی سازمان تاثیر مثبت و معنادار دارد.
فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر شایستگی سازمان تاثیر مثبت و معنادار دارد.
فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر انعطاف پذیری ( قدرت پذیرش سازمان) تاثیر مثبت و معنادار دارد.
فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر سرعت (تیزی) سازمان تاثیر مثبت و معنادار دارد.
1-6- مدل مفهومی پژوهش:
فناوری اطلاعات می تواند در تدارک اطلاعات مورد نیاز به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک برای نیل به چابکی سازمانها موثر باشد. حقیقت انست که نقش فناوری عمیق تر از آنست که تنها به عنوان یک ابزار مورد توجه قرار گیرد. ( فتحیان وشیخ،1390). ادبیات سیستم های اطلاعات، فناوری اطلاعات را مبنای چابکی بیان می کند و چابکی به عنوان یک قابلیت پویا مفهوم سازی شده تا با به کارگیری فناوری اطلاعات، سازمان ها مزیت رقابتی به دست آورند . اهمیت فناوری و سیستم های اطلاعات برای حمایت از عملکردهای کنونی و آینده سازمان ها شناخته شده است. تغییرات در محیط تجاری حاصل از رقابت شدید و تنوع نیازهای مشتری، سازمان ها را به سوی پذیرش مفهوم چابکی سوق می دهد. سرعت و انعطاف پذیری محور اصلی مفهوم چابکی را تشکیل می دهند. سازمان ها برای اینکه بتوانند به سرعت و با انعطاف پذیری عمل کنند، نیازمند به کارگیری فناوری ها و سیستم های اطلاعاتی به روز، سرمایه گذاری بر روی کارکنان دانشگر، انسجام در فرایندهای کسب وکار، هم سو شدن با اشکال مجازی سازمان، همکاری داخلی و خارجی و دست یابی به زنجیره عرضه یکپارچه هستند (‌برو و دیگران، 2001).
یکی از مدلهای بسیار جامع برای رسیدن به چابکی مدل ارائه شده ژانگ و شریفی (2000) میباشد. آنان در مدل خود توانمندیهای چابکی شامل پاسخگویی‌، سرعت سازمان‌، انعطاف‌پذیری سازمان و شایستگی میباشد. ژانگ و شریفی همچنین تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات را لازمه سازمانهای چابک می‌دانند. فناوری اطلاعات در سازمان‌ها بر شاخص‌هایی تاثیر می‌گذارد که همگی از شروط اولیه موفقیت برای سازمان‌ها به شمار می‌روند. یکی از حوزه‌هایی که م‌تواند تاثیرات فراوانی از این فناوری بپذیرد، چابکی سازمان است. همچنین فناوری اطلاعات در شکل های متفاوتش(‌اینترنت، اینترانت، تجارت الکترونیک، کسب و کار الکترونیک و غیره) تسهیل کننده موثری است که می‌تواند مفهوم چابکی را پشتیبانی کند. همچنین با توجه به کاربرد فناوری اطلاعات در چابکی، بهبود عملیات تجاری است. فناوری اطلاعات توانمند ساز و تسهیل کننده چابکی می‌باشد. اساس و بنیان سازمان چابک در یکپارچگی سیستم اطلاعاتی، تکنولوژی‌، افراد، فرایندهای تجاری و‌ تجهیزات در سازمان هارمونیک برای پاسخگویی سریع به اتفاقات و تغییرات محیط است. چابکی از سازمان می‌خواهد تا با ادغام فناوری و کارکنان با زیر بنای ارتباطی عجله و شتاب کند تا به نیازهای متغییر مشتریان در محیط بازاری که دارای تغییرات مدام و پیش بینی نشده است واکنش نشان دهد (کورنونادو وهمکاران, 2002). لذا در این پژوهش با استناد به مدل شریفی و یانگ‌، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر قابلیتهای چابکی در قالب مدل زیر شکل 1-1 به تصویر می کشیم.

شکل 1-1: مدل مفهومی پژوهش
1-7- قلمرو انجام پژوهش
1-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش:
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمان