مقاله درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات و چابکی سازمانها


Widget not in any sidebars

جدول4-6 : خلاصه نتایج نرمال بودن متغیر مستقل
عامل سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
فناوری اطلاعات
0.424 0.05 نرمال است
با توجه به نتایج جدول فوق چون مقدار سطح معنی داری برای تمام مؤلفه ها بزرگتر از مقدار خطا 0.05 است در نتیجه این متغیرها دارای توزیع نرمال هستند. بنابراین می توان از آزمون های پارامتری استفاده کرد.
4-3-3- بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر چابکی سازمانها
در جدول زیر معنادار بودن فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر متغیرهای چابکی سازمان ارائه شده است. در جدوال مربوط به معناداری ضرایب ، سطح معنی داری و آماره آزمون T مربوط به متغیر مربوطه نشان داده شده است . اگر سطح معنی داری مشاهده شده از سطح معنی داری قابل قبول 0.05 بزرگتر باشد، در نتیجه آزمون معنادار نمی باشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات نمی تواند بر متغیرهای چابکی سازمان تأثیر معناداری داشته باشد و اگرسطح معنی داری مشاهده شده از سطح معنی داری قابل قبول 0.05 کوچکترباشد‌، در نتیجه آزمون معنادار می باشد و متغیر مستقل ( فناوری اطلاعات ) میتوانند بر متغیر وابسته مورد بررسی تأثیر معناداری داشته باشد.
4-3-4- فرضیه اول: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر قدرت پاسخگویی سازمان تاثیر مثبت و معنادار دارد.
جدول 4-7: شاخص های کفایت تحلیل رگرسیون
بررسی تأثیر ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده انحراف معیار خطا دوربین واتسون
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر قدرت پاسخگویی سازمان
0.513 0.263 0.249 0.86637 2.399
جدول فوق معنی دار بودن ضرایب رگرسیونی را نشان می دهد ، در جدول فوق ضریب همبستگی و ضریب تعیین تعدیل شده برای متغیرهای مستقل مورد بررسی نشان داده شده است. ، ضریب همبستگی مشاهده شده نشان می دهد که ارتباط بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و قدرت پاسخگویی سازمان برابر با 0.513 است. ضریب تعیین تعدیل شده درصد تغییرات متغیر وابسته را از متغیر مستقل نشان می دهد چنانچه مشاهده می شود حدود 0.246 درصد تغییرات قدرت پاسخگویی سازمان به فناوری اطلاعات و ارتباطات مربوط می شود. نیز دیده می شود آماره دوربین واتسون ( استقلال خطاها ) بین مقدار 1.5 تا 2.5 قرار دارد.آماره دوربین واتسون نشان دهنده استقلال ( اختلاف مقادیر برازش یافته از مقادیر مشاهده شده ) است. چنانچه خروجی spsss برای این آماره در فاصله 1.5 تا 2.5 باشد استقلال خطاها نتیجه می شود. این شاخص یکی از شاخص های مناسب بودن مدل رگرسیونی است. انحراف معیار خطا نیز هر چه کوچکتر باشد مناسبتر است. ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده یک مطلب را نشان داده با این تفاوت که ضریب تعیین تعدیل شده استاندارد شده و میزان واقعی را نشان داده یعنی تأثیر عوامل محیطی و کنترل نشده را حذف می کند.
جدول 4-8: آزمون F ( تحلیل واریانس ) جهت معنادار بودن رگرسیون
منابع مجموع مربعات درجات آزادی میانگین مجموع مربعات آمارۀ F Sig.
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر قدرت پاسخگویی سازمان رگرسیون 11.502 1 11.502 15.324 0.000
باقیمانده 32.275 208 0.751
کل 43.778 209
متغیر وابسته : قدرت پاسخگویی سازمان
جدول فوق، آنالیز واریانس معنی دار بودن رگرسیون را نشان می دهد. با توجه به آماره آزمون فیشر و سطح معنی داری مربوط به آن تحلیل رگرسیون برای متغیر مستقل که سطح معنی داری مشاهده شده، از سطح معنی داری قابل قبول 0.05 کوچکتر می باشد، معنادار بوده و چنانچه بزرگتر از 0.05 بوده، معنی دار نمی باشد. در این آزمون سطح معناداری 0.000 بدست امده است.
جدول4-9: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی
مدل ضریب غیر استاندارد ضریب استاندارد شده t Sig. وجود یا عدم رابطه
B Std. Error Beta
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر قدرت پاسخگویی سازمان
مقدار ثابت 2.901 0.361
8.036 0.000 وجود دارد