مقاله درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش آلفای کرونباخ


Widget not in any sidebars

اعتبار(پایایی) : در پایایی به این سؤال پاسخ داده می شود که آیا اندازه گیری مکرر در شرایط مشابه نتایج همسانی بدست می آید یا خیر؟ اعتبار یک ابزار توسط آزمون هم برای ثبات و هم سازگاری بکار گرفته می شود. سازگاری دلالت می کند بر اینکه پرسشهایی که یک مفهوم را اندازه گیری می کنند تا چقدر به عنوان یک مجموعه با هم مربوط می باشند. آلفای کرونباخ یک ضریب اعتبار است که میزان همبستگی مثبت اعضای یک مجموعه را با هم منعکس می کند، آلفای کرونباخ بر حسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسشهایی که یک مفهوم را می سنجد، محاسبه می شود. ضریب همبستگی آلفای کرونباخ، یک مقدار بین صفر و یک می باشد و هر چه این میزان به عدد یک نزدیک تر باشد، پرسشنامه از پایایی بالاتری برخوردار است(صائبی و شیرزادی، 1381). جهت تعیین پایایی پرسشنامه ، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار spss20 استفاده شده است، بدین صورت که ابتدا به صورت مقدماتی تعداد 20 پرسشنامه در بین نمونه آماری توزیع گردید. ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برابر 0.78 بدست آمد. از آنجاییکه ضریب بدست آمده عددی بالاتر از 7. می باشد، لذا از پایایی مناسب برخوردار است.
جدول3-3: آلفای کرونباخ
متغیر آلفای کرونباخ
پاسخگویی 0.69
شایستگی 0.76
انعطاف پذیری 0.82
سرعت 0.75
فناوری اطلاعات و ارتباطات 0.81
آلفای کل پرسشنامه 0.78
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته خواهد شد و با استفاده از نرم افزارهای آماری spss20 و Amos داده ها برای اثبات یا رد فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی بررسی میگردد. سطح توصیفی این تحقیق با توجه به جداول و نمودارهای پراکندگی مانند درصد فراوانی، به توصیف نمونه می پردازند، آمار استنباطی را میتوان به پارامتریک و ناپارامتریک طبقه بندی کرد، در آمار پارامتریک فرض بر این است که جامعه ای که گروه نمونه از آن اخذ شده است دارای توزیع نرمال می باشد. در آمار ناپارامتریک فرض بر این است که جامعه دارای توزیع غیر نرمال باشد. برای پی بردن به اینکه آیا بین آیتم های مشخص شده رابطه معناداری وجود دارد یا خیر می توان از آزمون های پارامتری استفاده کرد. دلیل استفاده از آزمون های پارامتری این است که با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف ابتدا فرض نرمال بودن داده ها تأیید گردد و سپس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون معنی دار بودن رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار گیرد( حبیب پور و صفری، 1388 ) . همبستگی مانند یک بردار دارای اندازه و جهت است. اندازه آن میزان رابطه بین دو متغییر را نشان می دهد و جهت آن (مثبت یا منفی بودن) رفتار همسو یا عکس دو متغییر را نسبت به هم نمایش می دهد. معمولترین شاخص رابطه ضریب همبستگی است.
برای تأیید روابط بین ابعاد مدل مفهومی ( تاثیرات متغییر مستقل بر متغییر وابسته) که در این تحقیق ارائه گردید، ازضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. . به منظور انسجام اطلاعات و انتقال راحت تر مطالب، هر یک باید بصورت جداگانه و در سطح اطمینان 95 درصد (5%=α) مورد آزمون قرار گیرند. ضمن آنکه سطح معنادار بودن پژوهش 0.05 در نظر گرفته شد. ضریب پایایی کل پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ یک ضریب اعتبار است که میزان همبستگی مثبت اعضای یک مجموعه را با هم منعکس می کند، آلفای کرونباخ بر حسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسش هایی که یک مفهوم را می سنجد، محاسبه می شود. ضریب همبستگی آلفای کرونباخ، یک مقدار بین صفر و یک می باشد (صائبی و شیرزادی، 1381). و جهت مدل بهینه تحقیق از معادلات ساختاری نرم افزار Amos استفاده گردید.

4-1- مقدمه
همان طور که در فصل گذشته اشاره شد، پس از تأیید روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، محقق وترد مرحله مشاهده می شود. در این مرحله کار اصلی محقق جمع آوری داده ها از دنیای واقعی می باشد. پس از جمع آوری داده ها بایستی این داده ها به اطلاعات قابل فهم تبدیل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، و این کاری است که در این فصل به تفصیل به آن پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخش های تحقیق محسوب می شود. داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. برای تجزیه وتحلیل دادههای جمع آوری شده ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت، میزان تحصیلات، سن و . . . میپردازد؛ موردبررسی قرارمیگیرد .سپس از آمار استنباطی که در آن مطابق فرضیات درنظر گرفته شده، استفاده می گردد.
4-2- توصیف نمونه ها ( اطلاعات دموگرافیک)
الف – اطلاعات دموگرافیک
دراین قسمت پس ازگردآوری داده ها واطلاعات با استفاده از آمار توصیفی که شامل شاخصهای مرکزی و پراکندگی مانند درصد فراوان، نمودار و جداول میباشد به توصیف نمونه پرداخته میشود.
4-2-1- آخرین مدرک تحصیلی
بررسی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه‌، فراوانی آزمودنیها بر اساس آخرین مدرک تحصیلی پاسخگویان مطابق جدول و نمودار شماره 4-1 می باشد .
جدول4-1: توزیع فراوانی مربوط به آخرین مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان
آخرین مدرک تحصیلی فراوانی درصد
دکتری 2 0.95
کارشناس ارشد 32 15.25
کارشناسی 176 83.33
جمع 210 100