مقاله درباره سیستمهای اطلاعاتی و سازمان دانش محور


Widget not in any sidebars

اختصاص فناوری‏های سخت و نرم یا توانایی‏های تکنولوژیک کافی
دیدگاه استراتژیک
کیفیت تولید/ خدمت
تأثیر هزینه
نرخ بالای معرفی محصول جدید
مدیریت تغییر
یکپارچگی
افراد دانشی، ماهر، خود اختیار
فرآیندهای اثر بخش و کارا (کارائی و موثر بودن در فرآیندها)
همکاری
3- انعطاف پذیری /قدرت پذیرش : توانایی پردازش فرایند‏های مختلف و دست‌یابی به اهداف گوناگون با امکانات یکسان.
انعطاف‏پذیری در حجم محصولات
انعطاف‏پذیری در مدل/ سر هم بندی
انعطاف‏پذیری سازمانی
انعطاف‏پذیری کارکنان
توانایی و هم راستایی معماری سیستم‏های‏اطلاعاتی و سیستم با نیازمندی‏های اطلاعاتی متغیر در جهت پاسخگویی به نیازهای متغـیر مشتریان به عنـوان انـعطاف‏پذیری سیسـتم‏های اطـلاعاتی بیـان می‏گردد ( ازگلی و حسینی، 1382). پوجاوان (2004) بیان می‏دارد که کارمندانی که چندین مهارت دارند و می‏توانند به راحتی در کارها و پست‏های مختلفی کار کنند در انعطاف‏پذیری سازمان تأثیر دارند (پوجاوان، 2004).
انعطاف پذیری دارای ابعاد ذیل می‏باشد:
نرخ: تعداد موقعیت‏های مختلف که به وسیله منابع یکسان حاصل می‏شود.
هزینه: هزینه تغییر از یک سطح‏ به سطح دیگر
زمان: زمان لازم برای تغییر از یک سطح به سطح دیگر (سافورد و همکاران، 2006).
4- سرعت /چابکی/تیزی : توانایی انجام فعالیت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن.
بازاریابی سریع محصول جدید
تحویل سریع و به جا خدمات و محصول
زمان عملکرد سریع (شریفی و همکاران، 1999)
با استفاده از این 4 اصل یک متدولوژی برای ترکیب آنها به یک سیستم مرتبط و یکپارچه ایجاد شده است و همچنین از آنها به عنوان ظرفیتهای رقابتی استراتژیک نیز نام برده شده است. بنابراین اگر یک سازمان میخواهد چابک باشد، باید این 4 اصل را در نظر داشته باشد. دستیابی به چابکی نیاز به واکنش نشان دادن در بعد استراتژیها، تکنولوژی- ها، افراد و فرآیندها دارد. بدین ترتیب، تمام حوزههای سازمان نیاز به داشتن حامیان چابکی برای پاسخگویی مؤثر به تغییرات محیط دارند. در گذشته برای کمک به مدیران در دستیابی به چابکی سازمان، مطالعات زیادی برای شناسایی وسایل چابکی که مدیران سازمان میتوانند آنها را بر طبق استراتژی سازمان ، فرآیندها و سیستمهای اطلاعاتی انتخاب کنند، انجام شد و 4 عنصر جزئی در چابکی شناسایی شد: تحویل ارزش به مشتریان؛ آمادگی در مواجهه برای تغییر؛ ارزش گذاری برای دانش و مهارت انسانی؛ ایجاد همکاران مجازی ( قنبری و همکاران، 1393). به نظر جکسون و جوهانسون (2003) قابلیت های چابکی هدف نیست بلکه ابزاری ضروری برای حفظ رقابت پذیری در بازار نامطمئن و متغیر است. چابکی مبتنی بر چند قابلیت است که می توان آن را در سه وجه اصلی سازمان مشاهده نمود: تولید، محصول و بازار. جکسون و جوهانسون قابلیتهای چابکی را به چهار محور قابلیتهای تغییر محصول، شایستگی تغییر عملیات، همکاری درونی و بیرونی و نهایتاً کارکنان دانش و خلاقیت تقسیم میکنند. محور اول به راهبردهای مرتبط با محصول و عملیات لازم برای واکنش به تغییر و عدم اطمینان بازار اشاره دارد. شایستگی تغییر عملیات به شایستگیها، روشها و ابزارهای لازم برای مدیریت تغییرات کوتاهمدت و بلندمدت سیستم تولیدی میپردازد. محور همکاری و تشریک مساعی به توانایی بخشهای سازمان در همکاری با یکدیگر و نیز توان سازمان (به عنوان کل) برای همکاری با مشتریان و تأمینکنندگان اشاره دارد. محور نهایی بر لزوم مبنا قرار دادن دانش و توانایی کارکنان در تمامی اقدامهای رسیدگی به تغییرات بازار آشفته دلالت میکند. چابکی علاوه بر چابکی در دانش بازار و محیط، به توانایی رهبر در ایجاد اهداف و مأموریت های چابکی نیز بستگی دارد. این امر با پاداشهای سازمانی برای پیش بینی و پذیرش تغییر و سازگاری سریع با آن، یا حتی ایجاد تغییر در شرایط بازار برای سود بردن از آن پشتیبانی میشود . از طرفی، توسل به قدرت مهارت و خلاقیت ذینفعان سازمانی و استفاده درست و به موقع از فناوری ها موجب افزایش انعطافپذیری و میزان پاسخگویی سازمان میشود. این در حالی است که سازمان میتواند با ایجاد ارتباط مؤثر با تأمین کنندگان، به موقع محصولات و خدمات و یا به عبارتی نیازها و خواسته های مشتریان را پاسخ گفته و به چابکی تولیدی دست یابد. حال اگر سازمان، سه مؤلفه هزینه، سرعت و کیفیت را مدنظر قرار داده و در بهبود وضعیت این سه مؤلفه در سراسر سازمان بکوشد، به چابکی سازمانی دست خواهد یافت. بنابراین، میتوان گفت که چابکی سازمانی بر پایه سه مولفه کیفیت، سرعت، و هزینه سنجیده میشود و سازمانها میبایست برای نیل به چابکی سازمانی این سه مقوله را به سطح عالی برسانند ( قنبری و همکاران، 1393).
یوسف و همکاران‌ (1999)‌، ‌مبانی رقابتی چابکی را سرعت، انعطاف پذیری، نوآوری، پیش نگری، کیفیت و سودآوری میدانند. آنها مدعی هستند که مبنای رقابتی پیشنهاد شده توسط آنها یقیناً ویژگی های اساسی تولید چابک است که باید به صورت هم یارانه و سینرژیک به آنها دست یافت. در این چارچوب میان سه محور چابکی در سطوح مختلف سازمان تمایز قائل می شوند. چابکی مؤلفه ای ا
شاره ای به منابع فردی (افراد، ماشین آلات و مدیریت) دارد، چابکی خرد به سازمان دلالت داشته و چابکی کلان به سطح میان سازمانی میپردازد. این چارچوب شامل چهار مفهوم محوری تولید چابک است: مدیریت شایستگی های محوری، تشکیل سازمان مجازی، قابلیت بازسازی و تنظیم مجدد و سازمان دانش محور. شایستگی های محوری به نیروی کار و محصولات سازمان دلالت دارند که در سطح فردی و سازمانی تعیین میشوند. شایستگی های محوری سازمان از فرایند یادگیری گسترده، یکپارچگی (ادغام) مهارتها و فناوریهای گوناگون، سازماندهی کار و قابلیت همکاری درون سازمان نشأت می گیرند. سازمان مجازی یکپارچه سازی شایستگی های محوری است که در میان چند سازمان که از زنجیره تأمین مشابهی برخوردارند توزیع شده اند (یوسف و همکاران،1999).