مقاله درباره زیرساخت های فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات


Widget not in any sidebars

یافته های تحقیق نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد انعطاف پذیری سازمان است، به مدیران سازمانها پیشنهاد می گردد با کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در سازمان به اهدافی چون انعطاف پذیری مدل تولید، انعطاف پذیری سیستم تولید، نیروی کار منعطف، ساختار و روشهای انعطاف پذیری، مکان کاری انعطاف پذیر، استراتژی کسب و کار انعطاف پذیر، نائل گردند.
پیشنهاد برای فرضیه چهارم:
یافته های تحقیق نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد سرعت سازمان موثر می باشد، به مدیران عالی سازمانها پیشنهاد میگردد ، با سرمایه گذاری در توسعه توان زیرساخت های فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و توسعه کاربرد آن در سازمان ، به اهداف سازمان از جمله ؛ توانایی انجام فعالیت‌ها در کم‌ترین زمان ممکن و همچنین جهت دستیابی به مواردی همچون ، سرعت در توسعه مهارتهای جدید، و نیز سرعت در کسب مهارتهای لازم برای تغییر فرآیندهای کسب و کار می باشد، و پیشبرد سریع‌تر سازمان به سمت هدف‏های از پیش تعیین شده، توانایی انجام فعالیتها در کوتاهترین زمان ممکن، بازاریابی سریع محصول جدید، تحویل سریع و به جا خدمات و محصول، زمان عملکرد سریع، تلاش نمایند.
5-5- پیشنهاد به پژوهشگران آتی :
با توجه به نوع بررسی ابعاد چابکی سازمان که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، پیشنهاد می گردد محققین آتی در پژوهش های خود به طبقه بندی این ابعاد و طراحی مدل بهینه چابک سازی سازمان بپردازند.
محققان در پژوهش های آینده میتوانند به بررسی و مقایسه سازمان های چابک و غیر چابک بپردازند.
پیشنهاد می گردد در پژوهش های آینده، محققان به بررسی میزان آمادگی زیرساخت های فناوری اطلاعات از جمله زیرساخت فنی و زیر ساخت امنیتی، زیرساخت های سیستم های اطلاعاتی در سازمانهای چابک پرداخته و تفاوت آنرا با سازمانهای غیر چابک مورد بررسی قرار دهند.
پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی، پژوهشگران به بررسی علل و موانع پیاده سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای غیر چابک پرداخته شود.
همچنین پیشنهاد می گردد در تحقیقات آینده به بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانها پرداخته شود.
5-6- محدودیت های پژوهش:
در جریان انجام این تحقیق محدودیت خاصی مشاهده نگردید، جز آنکه به دلیل وجود‌ محدودیت های زمانی و اجرایی، تحقیق حاضر تنها در شرکت پتروشیمی کرمانشاه مورد ارزیابی قرار گرفت و در سایر شرکت های پتروشیمی استان این تحقیق میسر نگردید، بنابراین بنابراین‌‌ نتایج حاصل از این تحقیق در سایر شرکت های پتروشیمی استان قابل تعمیم نمی باشد.
منابع و ماخذ
1- اخوان صراف،احمدرضا(1385)، مدیریت تغییر برای اجرای فناوری اطلاعات، تدبیر، شماره 117.
2- توربان، افرایم(1386)، “فناوری اطلاعات در مدیریت- دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی”، مترجم: حمید رضا ، ریاحی، انتشارات پیام نور، جلد اول.
3- جعفرنژاد، احمد؛ شهایی، بهنام(1386)‌، مقدمه ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک، تهران موسه کتاب مهربان نشر.
4- حبیب پور، کرم؛ صفری، رضا(1388)، راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی)، نشر لویه، متفکران، تهران.
5- خاکی، غ، ر(1378)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، کانون فرهنگی انتشارات داریت، تهران، چاپ دوم
6- خلیل‌، طارق‌(1381)‌، مدیریت تکنولوژی‌، ترجمه: سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی ، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی .
7- داگلاس، ام لمبرت و جیمز. آر، استاک‌(1382)، مدیریت راهبردى لجستیک. (محمد ازگلى و سید سعادت حسینى، مترجمان). مرکز مطالعات و پژوهشهاى آماد و پشتیبانى ناجا. تهران‌. ‌‌(‌ازگلی و حسینی، 1382).
8- دلاور، علی‌(1380)، کاربرد آزمونهای آماری در پژوهشهای رفتاری، انتشارات ارسباران، چاپ اول.
9- سکاران، اوما(1381)، روشهای تحقیق در مدیریت، ترجمه: محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ دوم.
10- شهائی بهنام؛ رجب زاده، علی(‌1384‌)، بررسی ابعاد ارزیابی چابکی سازمانی در سازمانهای دولتی با رویکرد فناوری اطلاعات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران اسفند 84.
11- شهائی، بهنام(1387)، “پارادایم چابکی: تعریفها، ویژگیها و مضامین”، ماهنامه تدبیر شماره 194‌.
12- شهابی، بهنام‌(‌1385‌)، ” بعد انسانی چابکی سازمان” ، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره 175، صص 21-24.
13- فتحیان‌، محمد؛ مهدوی نور‌، حاتم‌(1383)،‌ مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات‌، دانشگاه علم و صنعت.
14- فتحیان‌، محمد؛ شیخ، عاطفه(1390)، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی شرکت‌های کوچک و متوسط، دو ماهنامه علمی- پژوهشی، دانشگاه شاهد، سال هجدهم- دوره جدید، شماره 50.