مقاله درباره خلاقیت و ابتکار و پیامبران الهی

دانلود پایان نامه

4- عمل صالح 195
کثرت‌گرایی دینی نجات‌بخش 196
کثرت‌گرایی دینی نجات‌بخش هنجاری 197
کثرت‌گرایی دینی نجات‌بخش هنجاری از دیدگاه علاّمه طباطبایی 197


عمل صالح از غیر موحدان 203
نجات غیر موحدان مقصر 205
نتیجه: 206
جمع بندی و نتیجه گیری 209
فهرست منابع 212

مقدمه
از دیر باز پرسش های مهمی از قبیل آغاز و انجام و به عبارت دیگر مبدأ و معاد ذهن کنجکاو بشر را به خود مشغول داشته و به دنبال پاسخ مناسبی برای آنها بوده است.
پیامبران الهی با آوردن برنامه ای منسجم بنام دین بهترین پاسخ را به اندیشه های بشری داده اند و سعادت و نجات و رستگاری اور را تضمین کرده اند.
در عین حال هیچ گاه گرایش های متنوع و متفاوت فکری بشر پایان نیافته است.
بعد از ظهور اسلام با توجه به ارتباطات گسترده ای که در جامعه اسلامی رخ داده بود پرسش های جدیدی فرا روی اندیشمندان قرار می گرفت و در این عرصه بود که علم کلام داعیه دفاع و صیانت از دین الهی را بر عهده گرفت.
علم کلام بخاطر تعدد مسائلی که پیوسته با آن روبرو است ، بستر مناسبی برای نو آوری های گوناگون فکری می باشد.
به دلیل ورود اندیشه ها و گرایشهای متعدد فکری غرب به جامعه اسلامی در دوران معاصر ، برخی از اندیشمندان و متفکران مسلمان گفتمان کلامی خویش را در چنین فضایی فکری ارائه نمودند و افق جدیدی را برای این مباحث در حوزه اندیشه اسلامی پدید آوردند.
علامه طباطبایی از معدود اندیشمندان و متفکرانی است که در حوزه های مختلف علمی و فکری اعم از فلسفه و کلام ، ادیان و تفسیر و … نو آوری ها و خلاقیت و ابتکارات قابل توجهی داشته است، اما آنچه در این تحقیق مورد کاوش قرار گرفته، نو آوری ها و ابتکارات ایشان در ساحت علم کلام است که در حوزه هایی چون خداشناسی، راهنما شناسی ،معاد شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی تجلی و نمود یافته است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود مقاله اکسیداسیون چربی و پیوند دوگانه

بخش اول
کلیات

بیان مساله
علاّمه طباطبایی به عنوان یک متفکر بزرگ اسلامی در حوزه های مختلف فکری از جمله علم کلام دارای نوآوری های بی شماری می باشد. طبیعتاً علاّمه در حوزه کلام اسلامی دارای نوآوری های منحصر به فردی است و این ابتکارات جزو کلیدی ترین و مهمترین مباحث علم کلام محسوب می شود. روش نو و جدید علاّمه در پرداختن به مباحث عقلی و نقلی، زمینه ساز نگاهی تازه به مباحث کلامی شد. این تحقیق بر آن است تا نوآوری های کلامی علاّمه را برشمرده و تبیین نماید.