مقاله حقوق جزای بین الملل و دانشگاه شهید بهشتی

دانلود پایان نامه
جوانمرد، بهروز، جرم تطهیر در حقوق موضوعه ایران،زمستان 1391، کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 219 .
خمامی زاده ،فرهاد ،مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات مالی نگاهی به قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا، مجله حقوقی، پاییز1382، نشریه دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، شماره بیست نهم .
رحیمی مقدم، علیرضا، پولشویی در تجارت بین الملل، دیماه 1387، نشریه بانک ملی ایران، شماره 148.
زارع علی ، جمالی جعفر ، «تعهد بانک به حفظ اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایی به اوراق بهادار»، بهار1390، فصلنامه راهبرد، سال بیستم ، شماره 58 .
ژاک بوریکان ، بزهکاری سازمان یافته در حقوق کیفری فرانسه، زمستان76 تا تابستان77 ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 22-21.
سلیمی، صادق،تطهیر پول در اسناد بین المللی و لایحه پولشویی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،سال دوم، شماره 4.
شریف زاده ، محمد جواد، بررسی حسابهای بانکی مردم از نگاه اسلامی، اردیبهشت 1393، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
صحراییان، مهدی، بخش هایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران، بهار1382، نشریه مجلس و پژوهش، سال دهم ، شماره 37.
غلامی، علی و پوربخش، سید محمد علی، مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین المللی، فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، زمستان 1390، سال چهارم، شماره اول.
گل نژاد، بهنام، رازداری یا نهانکاری بانکی و مالی، بهمن 1391، مرکز پژوهش ها مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار .
میرزا جانی، حمید رضا، قانون مبارزه با پولشویی ناقض رازداری حرفه ای وکلای دادگستری، تابستان1391، فصلنامه وکیل مدافع، سال دوم،شماره پنجم.
میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین الملل،(مجموعه مقالات)،1386،چاپ دوم، نشر میزان .
میر شکاری، عباس، تحلیل بار اثبات در جرم پولشویی، ماهنامه کانون، شماره 114.
نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرمشناسی، (جرایم سازمان یافته )،1380 ،دوره کارشناسی ارشد، تنظیم : امیر حسین نیاز پور ،دانشگاه شهید بهشتی .
نجفی ابرند آبادی، علی حسین ، تقریرات درس جرمشناسی(درآمدی بر جرمشناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی)،85-1384 دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
نجفی ابرند آبادی،علی حسین ، تقریرات درس جرمشناسی، (بزه شناسی)، 1374، دوره کارشناسی، دانشگاه شهید بهشتی .
نعیمی پروژه، حامد و توکل مقدم، احمد، مطالعه تطبیقی اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران و کشورهای منتخب، پاییز 1392، ، مجله دانش ارزیابی، سال پنجم ، شماره 17.
نورتون،ژوزف جی و شمس، هبا، قانون پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم: واکنش های پس از 11 سپتامبر،پاییز1382، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 29 .
یوسفی محله، ابراهیم، منشور انجمن‌های حرفه‌ای اروپایی برای مبارزه با جرایم سازمان یافته، دی ماه 1386، ماهنامه کانون، شماره 76.
پایان نامه :
نصیری، خدیجه، پایان نامه قانون پولشویی و آیین نامه اجرایی آن راه کارها و چالش ها ، 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز .
نادمی، ایرج ، مطالعه تطبیقی کیفری ایران و ایتالیا در جرم پولشویی،1389، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
کشاورزی، فرشید، پایان نامه آسیب شناسی جرم پولشویی در شبکه بانکی کشور و نحوه مقابله با آن ،زمستان 92، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز.
روزنامه :