مقاله حقوق بین الملل کیفری و حقوق جزای بین الملل

دانلود پایان نامه
زارع قاجاری، فردوس و قائم مقامی، علی، استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ،1392، چاپ اول،تهران، انتشارات تاش.
زراعت،عباس،حقوق جزای اختصاصی 1، جرائم علیه اشخاص،اسفند1385،چاپ سوم،تهران، انتشارات فکر سازان.
زراعت، عباس، حقوق کیفری اقتصادی،1391،چاپ اول،تهران ، انتشارات جنگل.
زراعت ، عباس حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، پاییز1385،چاپ اول،تهران، انتشارات ققنوس.
ساکی، محمد رضا، حقوق کیفری اقتصادی،1393،چاپ سوم،تهران، انتشارات جنگل جاودانه.
سادوسکای، جورج و دیگران، راهنمای امنیت فناوری اطلاعات ،1384،مترجم، مهدی میردامادی و دیگران، چاپ اول، تهران، انتشارات شورای عالی اطلاع رسانی.
سلیمی، صادق، جنایت سازمان یافته فراملی،1391، چاپ دوم ،تهران ،انتشارات جنگل.
صالح ولیدی، محمد، حقوق کیفری اقتصادی، 1390، تهران، انتشارات میزان.
عارفی مسکونی، محمد، جرایم پولشویی،1384، چاپ اول،تهران، انتشارات آریان .
فیض زرین قلم ، بهروز و حاج نوروزی ، مجید، مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی،1384،تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
کریانگ ساک کیتی، حقوق بین الملل کیفری،1391، ترجمه یوسفیان، بهنام و اسماعیلی محمد،چاپ اول ، انتشارات سمت.
لاریجانی، باقر و دیگران، پزشک وملاحظات اخلاقی،1383، جلد دوم،چاپ اول، تهران، انتشارات برای فردا .
مسعودی، علیرضا، حقوق بانکی،1378 ، چاپ اول، تهران، انتشارات پیشبرد.
معظمی، شهلا، جرم سازمان یافته و راه کارهای جهانی مقابله با آن،1384،چاپ اول، تهران، انتشارات دادگستر.
معین، محمد، فرهنگ فارسی،1360 ، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات امیر کبیر.
ملازمیان، مسعود، سیاست جنایی – تقنینی ایران در جرایم اقتصادی،1387، معاونت آموزش قوه قضاییه،تهران، انتشارات جنگل جاودانه.
موسوی مقدم، محمد، پولشویی، 1391 قم، چاپ سوم، (چاپ اول ناشر)، انتشارات حقوق امروز.
موسوی مقدم، محمد، پولشویی، 1386، چاپ دوم، قم، انتشارات دادگستری کل استان قم معاونت آموزشی.
میرمحمدصادقی، حسین، حقوق جزای بین الملل، 1377، تهران، انتشارات میزان.
23-نوربهاء، رضا، زمینه جرمشناسی،1383 ، چاپ سوم، تهران، انتشارات گنج دانش.
هادیان، ابراهیم، پولشویی و ارتباط با جرائم دیگر،1382، همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، دانشگاه شیراز، نشر وفاق.
همتی، محمد باقر، تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پولشویی،1391، چاپ اول تهران، انتشارات خرسندی.
مقاله :
تذهیبی اصفهانی، فریده ، شست و شوی پول در روسیه، تیر1373، هفته نامه اتاق بازرگانی.