مقاله حقوق بین الملل محیط زیست و سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه

– حسن خانی ،رؤیا، حسن خانی،راضیه ،(1387)، خاک:قوانین نهادهای بین‌المللی و قوانین منتخب کشورها، تهران،موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی.
– دفتر حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری،(1379)، مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ایران، جلد دوم، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، تهران.
– زمانی، دکتر سیدقاسم(1388)، حقوق سازمان های بین المللی (شخصیت، مسئولیت، مصونیت)، تهران: شهر دانش.
– شریعت باقری، محمدجواد (1388)، حقوق کیفری بین المللی، تهران: انتشارات جنگل.
– شیلتون، دینا، الکساندر کیس (1389)، کتابچه قضایی حقوق محیط زیست، ترجمه دکتر محسن عبداللهی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، تهران: انتشارات خرسندی، چلد1.
– ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1384)، حقوق بین الملل عمومی، تهران: انتشارات گنج دانش.
– عبدالهی، محسن و همکاران (1388)، حقوق کیفری محیط زیست: ملاحظات و راهکارها، تهران: نشر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
– علیجانی، بهلول (1381)، اقلیم شناسی سینوپتیک، تهران: انتشارات سمت.
– فیروزی، مهدی (1384)، حق بر محیط زیست، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
– فیوضی، علی (1386)، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
– قوام، میرعظیم (1375)، حمایت کیفری از محیط زیست، تهران: انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
– کوروکولاسوریا، ال و نیکلاس رابینسون(1390)، مبانی حقوق بین الملل محیط زیست، ترجمه سید محمد مهدی حسینی،تهران: انتشارات میزان، چلد1.
– کک دین، نگوین، دییه، پاتریک و پله، آلن (1382)، حقوق بین الملل عمومی، ترجمه محمد حسن حبیبی، تهران: نشر اطلاعات. چاپ دوم.
– کیس، الکساندر (1379)، مقدمه ای بر حقوق بین الملل محیط زیست، ترجمه محمد حسن حبیبی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،جلد1.
– گوندلینگ لوتار و دیگران(1377) حقوق محیط زیست، ترجمه محمد حسن حبیبی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چلد 1.
– موسوی، سید فضل الله (1385)، سیر تحولات منابع حقوق بین الملل محیط زیست، تهران: نشر میزان.