مقاله جرایم سازمان یافته و تصمیم‌گیری اخلاقی

دانلود پایان نامه
رهنمودهای کمیته بال
زبان انگلیسی :
Thierry Gerber , Mony Laundering Ottawa : National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1996.
Data protection act 1984 eng
Model legislation on money laundering.
Model legislation on money laundering and financing of terrorism , United Nations Office on Drugs and Crime, (Dec 01,2005)
Hans G. Nilsson . Money Laundering and Banking Secrecy International Academy of Comparative law xiv th International Congress of Comparative law paolo Bernasconi(ed.)Kluwer law International 1996 .
Cees sehaap id .
World Drug Report.
– زارع، علی، جمالی، جعفر، «تعهد بانک به حفظ اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایی به اوراق بهادار»، فصلنامه راهبرد، بهار 1390، سال بیستم ، ش. 58 ، ص 328.
– سوره جن ، آیه 26
– غررالحکم، ص 321،ح 7436 و7435.
– « سرک اسیرک ، فان افشیته صرت اسیره »غرر الحکم ،ص 320،ح 7415.
– «صدرالعاقل صندوق السره» غررالحکم ،ص 320 ، ح 7416.
– «ابذل لصدیقک کل الموده و لا تبذل له کل الطمانیه » غررالحکم ، ص421، ح 9665و کنزالفوائد، ج 1 ، ص 93.
– نهج البلاغه ،قسمتی از نامه شماره 53 حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر .
– معین،محمد، فرهنگ فارسی ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، 1360 ، چاپ چهارم ، جلد دوم ، حرف د-ق .
– الشورابی، محمد و عبدالحمید ، اداره المخاطر الائتمانیه من و جهتی النظر المعرفیه و القانونیه ، منشاه المعارف ، جلال حزی و شرکاء ، الاسکندریه ، 2002 ، ص 1542.
– secret professional
– زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی1 ، جرائم علیه اشخاص ، تهران ، انتشارات فکر سازان ، اسفند 85 ، چاپ سوم ، ص 362.
– لاریجانی، باقر، و دیگران، پزشک و ملاحظات اخلاقی، جلد دوم (تصمیم‌گیری اخلاقی در موارد واقعی) تهران،انتشارات برای فردا،1383، ص 75.
– میرزا جانی، حمیدرضا، «قانون مبارزه با پولشویی ناقض رازداری حرفه ای وکلای دادگستری»، 1391 فصلنامه وکیل مدافع ،تابستان 1391، ش. 5 ، سال دوم ،ص40.
– میرزا جانی ، همان ، ص 51.
– یوسفی محله، ابراهیم، «منشور انجمن‌های حرفه‌ای اروپایی برای مبارزه با جرایم سازمان یافته»، ماهنامه کانون، دی ماه 1386 ،ش. 76، ص 131 .